KKV hyväksyi YIT:n ja Lemminkäisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 26.1.2018 hyväksynyt yrityskaupan, jossa Lemminkäinen Oyj sulautuu YIT Oyj:öön. KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua rakentamisen markkinoilla.

YIT on rakennusyhtiö, joka kehittää, rakentaa ja korjaa asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Lemminkäinen on rakennusyhtiö, joka toimii talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja kiviainesten myynnissä.

KKV siirsi YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan jatkokäsittelyyn 28.9.2017, koska viraston alustavissa selvityksissä ilmeni, että yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia talonrakentamisen ja infrarakentamisen markkinoilla. Markkinaoikeus pidensi joulukuussa 2017 yrityskaupan käsittelymääräaikaa 26.1.2018 saakka.

KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia infrarakentamisen ja talonrakentamisen markkinoilla sekä niihin kuuluvilla valtion teiden kunnossapidon ja asuinrakentamisen markkinoilla. Kilpailuvaikutusten arvioinnin mahdollistamiseksi virasto on kerännyt laajasti tietoa Suomessa vuosina 2012–2017 toteutetuista rakennushankkeista ja niihin liittyvistä tarjouskilpailuista.

Keräämäänsä aineiston pohjalta KKV on tarkastellut YIT:n ja Lemminkäisen sekä niiden kilpailijoiden markkinaosuuksia. Lisäksi virasto on tutkinut yritysten tekemien tarjousten perusteella, kuinka läheisiä kilpailijoita osapuolet ovat toisilleen erilaisissa rakennushankkeissa. Valtion teiden kunnossapidon osalta virastolla on ollut käytössään aineisto, joka on mahdollistanut myös yrityskaupan hintavaikutusten arvioinnin.

KKV:n selvitysten mukaan infrarakentamisen ja talonrakentamisen markkinoille jää kaikissa rakentamisen lajeissa ja kokoluokissa riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeen. Myöskään teiden kunnossapidossa tarjoajien määrän väheneminen ei vaikuta markkinoiden kilpailullisuuteen eikä yrityskauppa estä olennaisesti tehokasta kilpailua rakentamisen markkinoilla Suomessa.

KKV:n tänään an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­töksen julkinen versio julkaistaan noin kahden viikon kuluessa.

  • Julkinen versio päätöksestä
  • Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä p. 029 505 3385 ja erikoistutkija Martina Castrén, p. 029 505 3325
  • Lisätietoja taloustieteellisestä analyysistä: pääekonomisti Olli Kauppi, p. 029 505 3394

Lue lisää:

  • KKV tulee hyväksymään YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n välisen yrityskaupan (KKV:n tiedote 16.1.2018)
  • YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 26.1.2018 saakka (KKV:n tiedote 13.12.2018)
  • KKV hakee YIT:n ja Lemminkäisen yrityskaupan käsittelymääräajan pidentämistä 26.1.2018 saakka (KKV:n tiedote 11.12.2017)
  • KKV selvittää tarkemmin YIT:n ja Lemminkäisen välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia (KKV:n tiedote 28.9.2017)

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.