KKV godkände YIT:s och Lemminkäinens företagsaffär

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 26 januari 2018 ett företagsförvärv där Lemminkäinen Abp fusioneras med YIT Abp. Enligt KKV:s utredningar utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för en effektiv konkurrens på marknaden för byggande.

YIT är ett byggföretag som utvecklar, bygger och renoverar bostäder, affärslokaler, infrastruktur och hela områden. Lemminkäinen är ett byggföretag med verksamhet inom husbyggnation, infrastruktur och försäljning av stenmaterial.

KKV överförde företagsförvärvet mellan YIT och Lemminkäinen till fortsatt handläggning den 28 september 2017 eftersom det i KKV:s preliminära utredningar framgick att företagsförvärvet kan leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för husbyggnation och infrastruktur. I december 2017 förlängde marknadsdomstolen handläggningstiden för företagsförvärvet fram till den 26 januari 2018.

KKV har granskat företagsförvärvets konkurrenseffekter på marknaden för hus- och infrastrukturbyggande och på marknaden för vägunderhåll och bostadsbyggande, som ingår i denna marknad. För att kunna bedöma konkurrenseffekterna har KKV samlat in ett omfattande material om byggprojekt som genomförts i Finland åren 2012–2017 och om anbudsförfarandena i anslutning till dem.

Utifrån det insamlade materialet har KKV granskat YIT:s och Lemminkäinens samt deras konkurrenters marknadsandelar. Dessutom har ämbetsverket utifrån anbud som bolagen lämnat undersökt hur nära konkurrenter parterna är till varandra i olika byggprojekt. I fråga om underhållet av statens vägar har KKV haft tillgång till ett material som också gjort det möjligt att uppskatta företagsförvärvets inverkan på prissättningen.

Enligt KKV:s finns det tillräckligt med konkurrens inom alla slag och storleksklasser av byggande på marknaden infrastrukturbyggnation och husbyggnad efter företagsförvärvet. Inte heller minskningen av antalet anbudsgivare inom vägunderhåll har någon inverkan på konkurrensen på marknaden, och företagsförvärvet medför inget väsentligt hinder för effektiv konkurrens på marknaden för byggande i Finland.

I det beslut som KKV utfärdade i dag ingår parternas affärshemligheter. En offentlig version av beslutet publiceras om cirka två veckor.

  • Ytterligare information: forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385, och specialforskare Martina Castrén, tfn 029 505 3325.
  • Närmare upplysningar om den ekonomiska analysen: ledande ekonom Olli Kauppi, tfn 029 505 3394

Läs mer:

  • KKV kommer att godkänna YIT Abp:s och Lemminkäinen Abp:s företagsförvärv (KKV:s meddelande 16.1.2018)
  • Tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv har förlängts till 26.1.2018, KKV:s meddelande 13.12.2017
  • KKV ansöker om förlängning av tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv till 26.1.2018 (KKV:s meddelande 11.12.2017)
  • KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan YIT och Lemminkäinen (KKV:s meddelande 28.9.2017)

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.