KKV: Keski-Savon Jätehuolto ei noudattanut hankintalakia jätteen keräys- ja kuljetuspalveluiden hankinnassa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 6.7.2021 antaman päätöksen mukaan Keski-Savon liikelaitoskuntayhtymä ei noudattanut hankintalakia, kun se oli kesken sopimuskauden korottanut toimittajalle jätteen keräys- ja kuljetuspalveluista maksamaansa hintaa. Hinnan korottaminen oli viraston näkemyksen mukaan olennainen sopimusmuutos, jonka perusteella hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa uudestaan.

Keski-Savon Jätehuolto kilpailutti Varkauden kaupungin sekä Juvan, Joroisten, Heinäveden ja Leppävirran kuntien jätteen keräys- ja kuljetuspalvelut vuonna 2016. Hankintailmoituksen mukaan kolmeen eri urakka-alueeseen jaetun hankinnan ennakoitu kokonaisarvo oli 5 miljoonaa euroa.  Hankinta tehtiin vuosiksi 2017–2022, jonka lisäksi hankinta sisälsi kahden vuoden mittaisen optiokauden.

Kahdelle urakka-alueelle valitulla toimittajalla oli kuitenkin kesästä 2018 lähtien vaikeuksia toteuttaa jätekuljetuksia sovitulla tavalla. Palvelun suoritusvaikeuksien ratkaisemiseksi Keski-Savon Jätehuolto päätti kesällä 2019, että toimittajan puolesta jätekuljetuksia alkaa hoitaa alihankkija.

Myös alihankkijaksi valittu yritys oli osallistunut alkuperäiseen kilpailutukseen. Kun alihankkija alkoi hoitaa kuljetuksia, jätekuljetuksista maksettavaa hintaa korotettiin vastaamaan alihankkijan kilpailutukseen antamaa tarjoushintaa. Hintaa korotettiin lisäksi indeksikorotuksella ja ylimääräisellä korotuksella.

”Hankintasopimuksen tulisi lähtökohtaisesti vastata kilpailutuksen ehtoja koko sopimuskauden. Alkuperäinen hankintasopimus mahdollisti alihankkijoiden käyttämisen palvelun tuottamisessa. Sopimuksen hinnan korottaminen vastaamaan alihankkijan tarjoushintaa on kuitenkin tehnyt hankintasopimuksesta sopimuskumppanille edullisemman tavalla, jota alkuperäisessä sopimuksessa ei ollut määritelty. Tämä on viraston arvion mukaan ollut hankintalain vastaista ”, KKV:n asiantuntija Annika Juhola toteaa.

KKV katsoi päätöksessään, että kesken sopimuskauden tehty hinnan muuttaminen on olennainen muutos, jonka tekeminen ei ollut hankintalain nojalla sallittua. KKV antoi Keski-Savon Jätehuollolle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

KKV:n päätös

Lisätietoa:

Asiantuntija Annika Juhola, p. 029 505 3080
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.