KKV: Keski-Savon Jätehuolto följde inte upphandlingslagen vid upphandling av uppsamlings- och transporttjänster för avfall

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut 6.7.2021 följde Keski-Savon liikelaitoskuntayhtymä inte upphandlingslagen när det under avtalsperioden höjde det pris som betalas till leverantören för uppsamlings- och transporttjänster för avfall. Höjning av priset är enligt verket en väsentlig avtalsändring, enligt vilken upphandlingen borde ha konkurrensutsatts på nytt.

Keski-Savon Jätehuolto konkurrensutsatte uppsamlings- och transporttjänsterna för avfall i Varkaus stad och Jockas, Jorois, Heinävesi och Leppävirta kommuner 2016. Enligt upphandlingsannonsen var det uppskattade totala värdet på upphandlingen som delats upp i tre olika entreprenadområden 5 miljoner euro.  Upphandlingen gjordes för 2017–2022, och dessutom innehöll upphandlingen en optionsperiod på två år.

Leverantören som valts till två entreprenadområden hade dock från och med sommaren 2018 svårigheter att genomföra avfallstransporterna på överenskommet sätt. För att lösa svårigheterna med att utföra tjänsten beslutade Keski-Savon Jätehuolto sommaren 2019 att en underleverantör skulle börja sköta avfallstransporterna på leverantörens vägnar.

Företaget som valdes till underleverantör hade också deltagit i den ursprungliga konkurrensutsättningen. När underleverantören började sköta transporterna, höjdes priset för avfallstransporterna till att motsvara det anbudspris som underleverantören gav för konkurrensutsättningen. Priset höjdes dessutom med en indexhöjning och en extra höjning.

”Upphandlingsavtalet bör i regel motsvara villkoren för konkurrensutsättningen under hela avtalsperioden. Det ursprungliga upphandlingsavtalet gjorde det möjligt att anlita underleverantörer för att producera tjänsten. Höjningen av avtalspriset till att motsvara underleverantörens anbudspris har dock gjort upphandlingsavtalet förmånligare för avtalspartnern på ett sätt som inte fastställts i det ursprungliga avtalet. Detta har enligt verkets bedömning stridit mot upphandlingslagen ”, konstaterar Annika Juhola, sakkunnig vid KKV.

I sitt beslut ansåg KKV att ändring av priset mitt under avtalsperioden är en väsentlig ändring som inte var tillåten enligt upphandlingslagen. KKV gav Keski-Savon Jätehuolto en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:

Annika Juhola, sakkunnig, tfn 029 505 3080
fornamn.efternamn@kkv.fi

I lagen om offentlig upphandling och koncession har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling följs. KKV kan, vid uppmärksammande av lagstridighet, ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion som avses i förvaltningslagen. Med anledning av olagliga direktupphandlingar kan KKV med stöd av upphandlingslagen förbjuda att upphandlingsbeslutet verkställs. Då direktupphandlingar överstiger EU:s tröskelvärden kan KKV också göra en framställan till marknadsdomstolen om påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av avtalsperiod eller upphävande av upphandlingsbeslut. Samma gäller tjänsteupphandlingar eller koncessioner enligt upphandlingslagen som överstiger de nationella tröskelvärdena och som gjorts som direktupphandling utan laglig grund. Framställan till marknadsdomstolen kan inte göras om den upphandlande enheten har gjort anmälan om direktupphandling enligt upphandlingslagen.