KKV päivitti suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päivittänyt suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumisesta ja seuraamusmaksun alentamisesta kartellitapauksissa. Kilpailulain mukaan yritys, joka on osallisena laittomassa kartellissa, voi saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksuista paljastaessaan tällaisen kartellin kilpailuviranomaisille. Päivittämisen taustalla on ECN+-direktiivi, joka yhtenäisti tätä koskevan lainsäädännön Euroopan unionin alueella.

KKV on 27.1.2022 julkaissut päivitetyt suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta leniency-tapauksissa eli seuraamusmaksusta vapautumisessa ja seuraamusmaksun alentamisessa kartellitapauksissa, joissa jokin kartellin jäsenistä paljastaa kartellin olemassaolon tai toimittaa yritystarkastuksen jälkeen ensimmäisenä sen toiminnasta riittävät tiedot kilpailuviranomaiselle. Suuntaviivat oli tarpeen päivittää, koska kilpailulain leniencyä koskevat pykälät muuttuivat ECN+-direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön viennin yhteydessä.

Kilpailulain leniencyä koskevat pykälät ovat yksityiskohtaistuneet. Sen seurauksena myös suuntaviivojen teksti on muuttunut. Käytännössä leniency-tapausten käsittely KKV:ssä ei kuitenkaan ole merkittävästi muuttunut, sillä KKV:n prosessi seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi vastasi ECN+-direktiivin vaatimuksia jo ennen kilpailulain muutosta.

Täsmennyksiä muun muassa hakijan yhteistyövelvoitteeseen ja hakemustyyppeihin

Leniencyn hakijan yhteistyövelvoitetta koskeva kilpailulain ja suuntaviivojen sisältö on täsmentynyt.  Yhteistyövelvoitteella tarkoitetaan hakijan velvollisuutta toimia yhteistyössä KKV:n kanssa koko kilpailunrajoituksen selvittämisen ajan. Lisäksi kilpailulaissa on nyt tuotu esille, että yrityslausunnon voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti ja että hakemuksen seuraamusmaksusta vapautumiseksi tai seuraamusmaksun alentamiseksi voi tehdä niin sovittaessa myös englanniksi. Käytännössä KKV on hyväksynyt suullisen yrityslausunnon sekä englanninkielisen hakemuksen jo aiemmin.

Lisäksi suuntaviivoissa ja kilpailulaissa on erotettu aiempaa selvemmin omiksi kokonaisuuksiksi eri hakemustyypeistä merkintähakemus ja lyhennetty hakemus. Käytännössä eri hakemustyyppien soveltaminen KKV:ssa ei ole muuttunut.

Täysi hakemusMerkintähakemusLyhennetty hakemus
  • Mahdollinen seuraamusmaksusta vapautumiseksi tai seuraamusmaksun alentamiseksi.​
  • Yrityslausunto sekä tiedot ja todisteet kartellista toimitetaan KKV:lle hakemuksen yhteydessä.

  • Mahdollinen vain aiottaessa hakea seuraamusmaksusta vapautumista.​
  • Hakija saa lisäaikaa kerätä ja toimittaa yrityslausunnon sekä tiedot ja todisteet​ kartellista.
  • KKV asettaa määräajan, johon mennessä​ yrityslausunto sekä tiedot ja todisteet on toimitettava.
  • Turvaa hakijan etusijan määräajan aikana.​

  • Mahdollinen seuraamusmaksusta vapautumiseksi tai seuraamusmaksun alentamiseksi.
  • KKV:lle voi tehdä lyhennetyn hakemuksen, kun päähakemus tehdään toiselle kilpailuviranomaiselle.
  • Hakemuksen sisältö suppea.
  • Turvaa hakijan etusijan KKV:n menettelyssä.​

Ensimmäisenä kartellista irrottautunut voi välttyä seuraamusmaksuilta

Kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voi vapautua seuraamusmaksusta, jonka määräämistä kartelliyrityksille KKV muutoin esittäisi markkinaoikeudelle. Yrityksen tulee toimittaa KKV:lle yrityslausunto sekä tiedot ja todisteet kartellista ennen kuin virasto on saanut ne muuta kautta.

Myös muut kartelliin osalliset kuin kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voivat hyötyä yhteistyöstään KKV:n kanssa. Kartelliin osallisten yritysten seuraamusmaksua voidaan alentaa, jos ne toimittavat KKV:lle yrityslausunnon, tietoja ja todisteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi ja joista KKV ei ole saanut tietoa muuta kautta. Seuraamusmaksua voidaan alentaa enintään 50 prosenttia. Alennuksen suuruuteen vaikuttavat tietojen toimittamisen ajankohta sekä se, kuinka merkityksellisiä yrityksen toimittamat tiedot ovat kilpailunrajoituksen selvittämisessä.

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Riina Autio

Johtava asiantuntija