KKV uppdaterade riktlinjerna för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har uppdaterat riktlinjerna för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall. Enligt konkurrenslagen kan ett företag som är delaktigt i en olaglig kartell bli befriad från påföljdsavgift eller erhålla nedsättning av påföljdsavgiften genom att avslöja kartellen till konkurrensmyndigheterna. Bakom uppdateringen finns ECN+-direktivet, som förenhetligade lagstiftningen om detta inom Europeiska unionens område.

KKV publicerade 27.1.2022 de uppdaterade riktlinjerna för tillämpning av konkurrenslagen i leniencyfall, d.v.s. befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall där en kartellmedlem avslöjar kartellen eller är den första att efter en förrättad inspektion inlämna tillräckliga uppgifter angående kartellens verksamhet till konkurrensmyndigheten. Behovet av att uppdatera riktlinjerna uppstod då konkurrenslagens paragrafer om leniency ändrades när ECN+-direktivet införlivades i den nationella lagstiftningen.

Konkurrenslagens paragrafer om leniency är nu mer detaljerade. Till följd av detta har också texten i riktlinjerna ändrats. I praktiken har dock behandlingen av leniencyfall vid KKV inte avsevärt ändrats, eftersom KKV:s process för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften uppfyllde ECN+-direktivets krav redan innan konkurrenslagen ändrades.

Precisioner i bland annat sökandens samarbetsförpliktelse och ansökningstyperna

Innehållet i konkurrenslagen och riktlinjerna angående samarbetsförpliktelsen för den som ansöker om leniency har preciserats.  Med samarbetsförpliktelse avses sökandens skyldighet att samarbeta med KKV under hela den tid som utredningen av konkurrensbegränsningen pågår. Dessutom anges i konkurrenslagen nu att företagsförklaringen kan lämnas in skriftligen eller muntligen och att ansökan om befrielse från påföljdsavgift eller nedsättning av påföljdsavgiften kan enligt överenskommelse också göras på engelska. I praktiken har KKV godkänt muntlig företagsförklaring och engelskspråkig ansökan redan tidigare.

Därtill har ansökan om markering och förkortad ansökan nu separerats tydligare än hittills till sina egna ansökningstyper i riktlinjerna och i konkurrenslagen. I praktiken har tillämpningen av olika ansökningstyper vid KKV inte förändrats.

Fullständig ansökanAnsökan om markeringFörkortad ansökan
  • Kan tillämpas för att erhålla befrielse från påföljdsavgift eller nedsättning av påföljdsavgiften.
  • Företagsförklaringen samt uppgifterna om och bevisen för kartellen ska inlämnas till KKV i samband med ansökan.

  • Kan endast tillämpas när man avser ansöka om befrielse från påföljdsavgift.​
  • Sökanden får extra tid på sig att samla och lämna in företagsförklaringen och uppgifterna om samt bevisen för kartellen.
  • KKV fastställer en tidsfrist inom vilken företagsförklaringen och uppgifterna samt bevisen ska lämnas in.
  • Tryggar sökandens företrädesrätt under tidsfristen.​

  • Kan tillämpas för att erhålla befrielse från påföljdsavgift eller nedsättning av påföljdsavgiften.
  • En förkortad ansökan kan inlämnas till KKV, när huvudansökan inlämnas till någon annan konkurrensmyndighet.
  • Innehållet i ansökan är begränsat.
  • Tryggar sökandens företrädesrätt i KKV:s förfarande. ​​

Den första att lösgöra sig från kartellen kan undgå påföljdsavgifter

Det företag som först avslöjar en kartell för KKV kan befrias från påföljdsavgift, om vars påförande på kartellföretagen KKV annars skulle göra en framställning till marknadsdomstolen. Företaget ska tillställa KKV företagsförklaringen samt uppgifterna om och bevisen för kartellen innan verket fått uppgifterna via andra kanaler.

Även andra parter i kartellen än det företag som först har avslöjat kartellen för KKV kan dra nytta av sitt samarbete med KKV. Påföljdsavgiften för företag som deltagit i kartellen kan nedsättas om de inlämnar till KKV en företagsförklaring, uppgifter och bevis som är betydelsefulla med tanke på konstaterandet av att det föreligger en konkurrensbegränsning eller av dess hela vidd eller natur, förutsatt att uppgifterna inlämnas innan KKV får dem via andra kanaler. Påföljdsavgiften kan nedsättas med högst 50 procent. På nedsättningens storlek påverkar tidpunkten av uppgifternas inlämnande samt vilken betydelse de uppgifter som företaget lämnar in har för utredningen av konkurrensbegränsningen.

Mer information: 

Riina Autio

Ledande Sakkunnig