Paljasta kartelli ja vapaudu seuraamusmaksusta

Kartelliin osallistumisesta määrätty seuraamusmaksu voi olla jopa 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Seuraamusmaksusta kuitenkin vapautetaan yritys, joka ensimmäisenä kertoo kartellista kilpailuviranomaisille.

Kilpailevien yritysten väliset salaiset kilpailunrajoitukset eli kartellit ovat vakavimpia kilpailunrajoituksia. Kartelliin osallistuneelle yritykselle voidaan määrätä seuraamusmaksu, joka voi olla jopa 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Kartelliin osallinen voi tietyin ehdoin vapautua seuraamusmaksusta kokonaan tai saada siitä alennusta. Seuraamusmaksusta voi vapautua kokonaan vain kartellin ensimmäisenä paljastunut yritys.

Leniencyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa kartelliin osallistunut yritys paljastaa kartellin kilpailuviranomaiselle ja hakee vapautusta seuraamusmaksusta. Vapautuksen saamiseksi on toimitettava viranomaiselle tietoja ja todisteita, joita viranomainen ei ole vielä saanut muuta kautta. Yritys, joka on painostanut toista yritystä osallistumaan kartelliin, ei voi saada vapautusta seuraamusmaksusta.

Leniency-hakemuksen voi jättää sähköisellä lomakkeella leniency-portaalin kautta, sähköpostitse tai postitse sekä suullisesti puhelimitse tai viraston toimitiloissa. Sähköisen lomakkeen käyttö edellyttää tunnistautumista suomi.fi-palvelun avulla.

Näin haet vapautusta seuraamusmaksusta

Vapautusta seuraamusmaksusta voit hakea joko ennen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastuksia tai tarkastusten jälkeen. Edellytykset vapautuksen saamiseksi riippuvat siitä, milloin haet vapautusta.

  • Yritykselle ei määrätä seuraamusmaksua, jos se toimittaa KKV:lle ensimmäisenä yrityslausunnon sekä tietoja ja todisteita, joiden perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi toimittaa tarkastukset muissa kartelliin osallistuneissa yrityksissä. Jos KKV on saanut tarkastuksen perusteeksi riittävät tiedot ennen hakemusta muuta kautta, yritys ei voi saada tällä perusteella vapautusta seuraamusmaksusta.

  • Kun KKV:n hallussa on jo riittävät tiedot tarkastusten toimittamiseksi, yritys voi edelleen vapautua seuraamusmaksusta. Yrityksen on toimitettava ensimmäisenä KKV:lle yrityslausuntonon, tietoja ja todisteita, joiden perusteella virasto voi todeta, että kilpailulain 5 §:ää on rikottu.

Yrityslausunnolla tarkoitetaan oma-aloitteista suullista tai kirjallista selostusta tai sellaisen tallennetta, jossa esitetään yrityksellä kartellista olevat tiedot ja yrityksen rooli kartellissa ja joka on laadittu nimenomaan esitettäväksi kilpailuviranomaiselle seuraamusmaksuista vapauttamiseksi tai seuraamusmaksun alentamiseksi.

Yrityslausunnon, tietojen ja todisteiden toimittamisen lisäksi yrityksen on seuraamusmaksusta vapautuakseen

  • lopetettava osallistumisensa kilpailunrajoitukseen välittömästi toimitettuaan KKV:lle hakemuksen vapautumisesta
  • toimittava yhteistyössä KKV:n kanssa kilpailunrajoituksen selvittämisen ajan
  • oltava hävittämättä hakemuksen piiriin kuuluvia todisteita sekä ennen hakemuksen toimittamista että sen jälkeen
  • pidettävä salassa tieto hakemuksen tekemisestä ja sisällöstä. 

 

Näin voit saada alennuksen seuraamusmaksusta

Kartelliin osallistuneelle yritykselle määrättävää seuraamusmaksua alennetaan, jos yritys täyttää yllä mainitut edellytykset, mutta ei toimita tietoja KKV:lle ensimmäisenä. Saadakseen alennuksen kartelliin osallistuneen yrityksen on

  • toimitettava KKV:lle yrityslausunto, tietoja ja todisteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi
  • toimitettava tiedot ennen kuin KKV on saanut ne muuta kautta.

Alennus seuraamusmaksusta voi olla enintään 50 prosenttia. Alennuksen suuruus riippuu muun muassa siitä, kuinka moni yritys on aiemmin ehtinyt toimittaa tietoja kartellista KKV:lle ja kuinka merkityksellisiä tiedot ovat.

Ota yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi ottaa aluksi yhteyttä nimettömänä, esimerkiksi asiamiehen välityksellä. Näin voi saada selville, onko seuraamusmaksusta vapautuminen mahdollista. Samalla on mahdollisuus saada neuvontaa menettelystä.

Yritys, joka haluaa ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle osallistumisestaan kartelliin, voi ottaa virastoon yhteyttä puhelimitse:

Pekka Mattila

Tutkimuspäällikkö

Vilhelmiina Ihamäki

Johtava asiantuntija

Ari Lehtinen

Johtava asiantuntija