KKV selvittää tarkemmin Assemblinin ja Fidelix Holdingin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Assemblin AB hankkii Fidelix Holding Oy:n.

Assemblin on Triton-pääomasijoitusyhtiön omistuksessa oleva pohjoismainen asennusyhtiö, joka tarjoaa sähkö-, lämmitys-, putki- ja LVI-töihin liittyviä asiantuntijapalveluita Assemblin-tuotemerkin alla Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Fidelix Holding on Fidelix-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu joukko Suomessa ja Ruotsissa toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat muun muassa rakennusautomaatioon liittyviä järjestelmiä ja palveluita sekä talotekniikan huoltopalveluita.

KKV on kiinnittänyt alustavassa tarkastelussaan huomiota siihen, että osapuolilla on vahva asema rakennusautomaation projekteissa. Viraston alustavat selvitykset viittaavat siihen, että kaupasta saattaa seurata haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti pääkaupunkiseudun urakkakilpailutuksissa.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa relevanttien tuotemarkkinoiden sekä yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jenna Nylander, p. 029 505 3576
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.