KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Assemblin och Fidelix Holding

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt utredning av företagsförvärvet där Assemblin AB förvärvar Fidelix Holding Oy.

Assemblin är ett nordiskt installationsbolag ägt av kapitalplaceringsbolaget Triton. Bolaget erbjuder sakkunnigtjänster inom el-, värme-, rör- och VVS-arbeten under varumärket Assemblin i Sverige, Finland och Norge. Fidelix Holding är Fidelix-koncernens moderbolag. Till koncernen hör en grupp företag verksamma i Finland och Sverige som erbjuder bland annat system och tjänster inom byggnadsautomation samt underhållstjänster för hustekniken.

KKV har i sin preliminära granskning fäst uppmärksamhet vid att parterna har en stark ställning i byggnadsautomationsprojekten. Ämbetsverkets preliminära utredningar tyder på att förvärvet kan leda till skadliga konkurrenseffekter, särskilt i fråga om entreprenadkonkurrensutsättningar i huvudstadsregionen.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av relevanta produktmarknader samt företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:

Specialsakkunnig Jenna Nylander, tfn 029 505 3576
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om Tillsyn över företagsförvärv.