KKV: Turun kaupunki hankki asiointitulkkauspalveluita hankintalain vastaisesti

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 24.6.2021 antaman päätöksen mukaan Turun kaupungin alaisuudessa toimiva Turun seudun tulkkikeskus ei noudattanut hankintalakia, kun se hankki asiointitulkkauspalveluita suorahankintana.

Turun seudun tulkkikeskus tuottaa viranomaisten asiakastyössään tarvitsemia asiointitulkkaus- ja käännöspalveluita. Tulkkikeskus on hankkinut tulkkausta työsuhteessa olevien ja freelancer-tulkkien lisäksi myös ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Vuonna 2020 asiointitulkkausta tilattiin ostopalveluna yli 100 000  eurolla. Palveluntuottajien kanssa ei solmittu kirjallisia hankintasopimuksia, vaan yhteistyöstä ja esimerkiksi palvelun hinnoittelusta ja muista ehdoista sovittiin sähköpostitse, puhelimitse, kasvotusten tai erilaisilla neuvottelualustoilla.

Tulkkikeskuksen selvityksen mukaan mahdollisesti markkinoilta tarvittavat palvelut on suunniteltu kilpailutettavaksi tulkkikeskuksen organisaatiomuutoksen loppuun saattamisen jälkeen. Lisäksi tulkkikeskus toi esille, että minkään yksittäisen tulkkauskielen toimeksiantojen määrä kalenterivuodessa ei ylittänyt hankintalain mukaista kynnysarvoa, jonka perusteella palvelut tulee kilpailuttaa.

”Asiointitulkkauksessa tarvittavien eri kielten tulkkauspalvelut ovat lähtökohtaisesti samaan luontevaan hankintakokonaisuuteen kuuluvia hankintoja, joiden yhteenlaskettu arvo on tässä tapauksessa ylittänyt hankintalain mukaisen kynnysarvon”, erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski toteaa.

KKV katsoi, että Turun seudun tulkkikeskuksen olisi pitänyt kilpailuttaa tarvitsemansa asiointitulkkauspalveluiden hankinnat julkaisemalla niistä hankintalain mukainen hankintailmoitus. KKV antoi Turun kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.