KKV: Åbo stad skaffade tolkningstjänster i strid med upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut 24.6.2021 följde Åbonejdens tolkcentral, som lyder under Åbo stad, inte upphandlingslagen när den skaffade tolktjänster för uträttande av ärenden som direktupphandling.

Åbonejdens tolkcentral producerar de tolknings- och översättningstjänster som myndigheterna behöver i sitt klientarbete. Tolkcentralen har skaffat tolkning av anställda och frilanstolkar samt som köptjänst av privata serviceproducenter. År 2020 beställdes tolkning av ärenden som köptjänst för över 100 000 euro. Inga skriftliga upphandlingsavtal ingicks med tjänsteproducenterna, utan man kom överens om samarbetet och till exempel prissättningen av tjänsten och andra villkor per e-post, telefon, ansikte mot ansikte eller på olika förhandlingsplattformar.

Enligt tolkcentralens utredning har man planerat att konkurrensutsätta de tjänster som eventuellt behövs på marknaden efter att tolkcentralens organisationsförändring slutförts. Dessutom framförde tolkcentralen att antalet uppdrag på något enskilt tolkspråk per kalenderår inte överskred tröskelvärdet enligt upphandlingslagen på basis av vilket tjänsterna ska konkurrensutsättas.

”Tolkningstjänster för olika språk som behövs vid tolkning av ärenden är i princip upphandlingar som hör till samma naturliga upphandlingshelhet och vars sammanlagda värde i detta fall har överskridit tröskelvärdet enligt upphandlingslagen”, konstaterar specialsakkunnig Johanna Kirveskoski.

KKV ansåg att Åbonejdens tolkcentral borde ha konkurrensutsatt upphandlingen av de tolktjänster som behövs genom att publicera en upphandlingsannons enligt upphandlingslagen. KKV gav Åbo stad en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:
Specialsakkunnig Johanna Kirveskoski, tfn 029 505 3710
fornamn.efternamn@kkv.fi

I lagen om offentlig upphandling och koncession har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling följs. KKV kan, vid uppmärksammande av lagstridighet, ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion som avses i förvaltningslagen. Med anledning av olagliga direktupphandlingar kan KKV med stöd av upphandlingslagen förbjuda att upphandlingsbeslutet verkställs. Då direktupphandlingar överstiger EU:s tröskelvärden kan KKV också göra en framställan till marknadsdomstolen om påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av avtalsperiod eller upphävande av upphandlingsbeslut. Samma gäller tjänsteupphandlingar eller koncessioner enligt upphandlingslagen som överstiger de nationella tröskelvärdena och som gjorts som direktupphandling utan laglig grund. Framställan till marknadsdomstolen kan inte göras om den upphandlande enheten har gjort anmälan om direktupphandling enligt upphandlingslagen.