KKV: Valtionavustusten kilpailuvaikutuksia arvioitava systemaattisesti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on tarkastellut valtionavustusten kilpailuvaikutusten arvioinnin edellytyksiä ja arviointia haittaavia tekijöitä. Valtionavustusten kilpailuvaikutusten arvioinnin vahvistaminen edellyttää avustusten haku- ja myöntämisprosessin yhtenäistämistä.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan kansalaisyhteiskunnalle tärkeitä toimintoja. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain lähes 4 miljardia euroa yli 300 valtionavustushaussa.

Valtionavustuksilla voi olla kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia erityisesti tilanteessa, jossa yksityisen sektorin toimija tarjoaa avustettua toimintaa vastaavaa palvelua markkinahintaan. Haitallisen kilpailuvaikutuksen voidaan katsoa aiheutuvan joko huolimattomasti myönnetystä avustuksesta, jolloin kilpailuvaikutuksia ei ole huomioitu riittävästi, tai siitä, että avustettava taho käyttää avustusta väärin tietoisesti tai osaamattomuuttaan.

KKV:n mukaan valtionavustusten kilpailuvaikutusten arvioinnissa on tunnistettava kilpailuun vaikuttavat avustustoiminnan piirteet, jolloin niiden merkitys voidaan arvioida.

Kilpailuvaikutusten arviointia vaikeuttavat terminologian moniselitteisyys sekä puutteellinen tietopohja. Arvioinnin edellytyksiä parantaisi yhdenmukainen tietokanta, josta arviointiin tarvittavat tiedot olisivat helposti saatavilla.

KKV:n tutkimuksessa nostetaan esille myös avustusprosessin hallinnollisen kuorman pienentäminen. Pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivilla järjestöillä ei välttämättä ole resursseja avustusten hakemiseen toisin kuin isoilla, osittain palkatun henkilökunnan voimin toimivilla tahoilla. Valtionavustusten hakuprosessin vaativuus voi johtaa siihen, että avustuksia myönnetään vakiintuneelle hakijajoukolle.

Valtionavustusten kilpailuvaikutusten tunnistamisesta ja arvioimisesta (KKV Policy Brief 4/2022)

Lisätietoja 

Helena Tuorila

Johtava asiantuntija

Matti Sipiläinen

Ekonomisti