KKV:lta huomautus Lohjan kaupungille hankintalain noudattamatta jättämisestä

Lohjan kaupunki hankki vanhan kaivurikuormaajansa tilalle korvaavan kaivurikuormaajan ilman kilpailutusta vuonna 2022. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi päätöksessään, että kaupunki laiminlöi hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteensa.

Lohjan kaupunki oli pyytänyt tarjoukset korvaavista kaivurikuormaajista kahdelta valitsemaltaan vaihtokonetoimittajalta. Kaupungin hankkiman kaivurikuormaajan arvolisäveroton arvo oli 202 500 euroa. Hankintalaissa säädetty kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 60 000 euroa. Lohjan kaupunki ei selvityksessään esittänyt kaivurikuormaajan kilpailuttamatta jättämiselle mitään perustetta.

”Hankintojen kilpailuttamisella varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Suorahankinnan tekeminen on poikkeus kilpailuttamisvelvoitteeseen ja sen käyttö on rajattu hankintalaissa nimenomaisesti kuvattuihin poikkeuksellisiin tilanteisiin. Hankintayksikön tulee aina kyetä perustelemaan suorahankintaratkaisu."

Asiantuntija Lotta Sahamies

KKV toteaa päätöksessään, että Lohjan kaupunki oli tehnyt suorahankinnan ilman hankintalaissa säädettyä perustetta. Lohjan kaupungin olisi pitänyt kilpailuttaa tarvitsemansa korvaavan kaivurikuormaajan hankinta julkaisemalla siitä hankintalain mukainen hankintailmoitus. Virasto antoi Lohjan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Lisätietoja 

Lotta Sahamies

Asiantuntija