KKV gav Lojo stad en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Lojo stad skaffade i stället för sin gamla grävlastare en ersättande grävlastare utan konkurrensutsättning 2022. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ansåg i sitt beslut att staden försummade sin skyldighet att konkurrensutsätta upphandlingen enligt upphandlingslagen.

Lojo stad hade begärt anbud på en ersättande grävlastare av två leverantörer av bytesmaskiner som staden valt. Värdet exklusive moms på grävlastaren som staden skaffade var 202 500 euro. Det nationella tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling som föreskrivs i upphandlingslagen är 60 000 euro. Lojo stad framförde i sin utredning ingen grund för att låta bli att konkurrensutsätta grävlastaren.

"Genom att konkurrensutsätta upphandlingarna säkerställer man en jämlik behandling av anbudsgivarna. Direktupphandling är ett undantag från skyldigheten att konkurrensutsätta och användningen av den har begränsats till de exceptionella situationer som uttryckligen beskrivs i upphandlingslagen. Den upphandlande enheten ska alltid kunna motivera direktupphandlingslösningen."

Sakkunnig Lotta Sahamies

KKV konstaterar i sitt beslut att Lojo stad hade gjort en direktupphandling utan sådan grund som föreskrivs i upphandlingslagen. Lojo stad borde ha konkurrensutsatt anskaffningen av den ersättande grävlastaren genom att publicera en upphandlingsannons enligt upphandlingslagen. Ämbetsverket gav Lojo stad en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts.

Syftet med upphandlingslagen är att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

Mer information 

Lotta Sahamies

Sakkunnig