Kuluttaja-asiamieheltä kielto GNP Energylle: toistaiseksi voimassa olevaa kiinteähintaista sopimusta ei voi muuttaa pörssisähkösopimukseksi

Kuluttaja-asiamies on kieltänyt sähköyhtiö GNP Energy Finland Oy:tä 80 000 euron sakon uhalla muuttamasta kuluttajien sähkösopimustyyppejä. Kielto koskee kiinteähintaisten toistaiseksi voimassa olevien sopimusten muuttamista suoraan pörssisähköä seuraaviksi sopimuksiksi. GNP Energy on kesäkuussa 2023 muuttanut nimensä Hehku Energia Oy:ksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tuli syksyllä 2022 lukuisia kuluttajayhteydenottoja GNP Energyn tekemistä hinnankorotuksista ja muista muutoksista toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa. GNP Energylle siirtyi noin 40 000 asiakasta konkurssiin menneeltä Lumo Energialta. GNP Energy ilmoitti osalle asiakkaista, että toistaiseksi voimassa olevat kiinteähintaiset sopimukset muutetaan sähköpörssin hintaa suoraan seuraaviksi FLEX-sopimuksiksi. Sopimusmuutosta perusteltiin sähkön markkinahinnan ja sähkönhankintakustannusten huomattavalla nousulla.

Sopimusmuutokset rikkoivat vuonna 2018 annettua sitoumusta

GNP Energy teki jo vuonna 2018 vastaavanlaisia muutoksia sopimuksiin. Kuluttaja-asiamiehen puututtua asiaan GNP Energy antoi sitoumuksen, jonka mukaan se ei tule yksipuolisella ilmoituksella muuttamaan kuluttajien kiinteähintaisia sähkönmyyntisopimuksia pörssisähkösopimuksiksi.

GNP Energy ei näin ollen syksyllä 2022 noudattanut antamaansa sitoumusta. Yhtiö perusteli tätä sillä, että poikkeuksellinen markkinatilanne vaati toimenpiteitä, jotta liiketoiminta voitiin varmistaa ja sähköntoimitus asiakkaille turvata. Yhtiön mukaan se toimi nimenomaan kuluttajien etujen mukaisesti, kun se siirsi sopimuksia pörssisähkön piiriin sen sijaan, että toistaiseksi voimassa olevien kiinteähintaisten sopimusten hintaa olisi korotettu moninkertaiseksi. Yhtiö viittasi siihen, että kuluttajat olivat myöhemmin hyötyneet pörssisähkön hinnan alentumisesta ja se myös katsoi, että sillä oli ollut sähkömarkkinalain tarkoittama erityinen syy sopimusmuutokselleen.

Kuluttaja-asiamies katsoi, ettei lain säännöksiä voida tarkastella pelkästään sen valossa, millainen hintatilanne sähkömarkkinoilla kulloinkin vallitsee.

Sopimustyypeissä suuria eroja – kuluttajan tulee voida valita itselle sopivin

Kuluttajille tarjottavat sähkönmyyntisopimukset voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan eli toistaiseksi voimassa oleviin kiinteähintaisiin, määräaikaisiin ja sähkön pörssihintaa seuraaviin sopimuksiin. Näistä jokainen muodostaa oman sopimustyyppinsä, joissa sopimusmuutoksia voi tehdä vain sopimustyypin sisällä säädetyillä edellytyksillä. Myyjä ei voi yksipuolisella ilmoituksellaan muuttaa sopimustyyppiä kokonaan toiseksi ilman kuluttajan nimenomaista hyväksyntää.

”Sähkösopimuksissa on olennaisia eroja ja kuluttajan on voitava itse valita sopimustyyppinsä riippuen siitä, mitä ominaisuutta hän kulloinkin haluaa painottaa. Myyjän yksipuolinen sopimustyypin muutos sotii tätä vastaan.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Määrätyllä hinnalla tehty toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus antaa kuluttajalle tiettyä hintavakautta. Hinnanmuutoksille on oltava perusteet ja sähköyhtiön on annettava niistä asiakkaalle ennakkoilmoitus. Suurin hintavakaus on määräaikaisissa sopimuksissa, joissa hintaa ei voi joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta muuttaa. Pörssihintaan perustuvissa sopimuksissa kuluttaja joutuu puolestaan varautumaan toistuviin hinnanvaihteluihin.

Sähkön pörssihinta voi olla ajoittain edullinen ja myös edullisempi kuin kiinteähintaisessa sopimuksessa, mutta hintapiikkien ja kalliiden jaksojen riski on yksin kuluttajalla. Sähkön pörssihinta vaihtelee myös vuorokauden aikana ja jotta kuluttaja voisi hyödyntää pörssisähkön etuja täysimääräisesti, hänen tulisi kyetä ajoittamaan sähkönkäyttöään edullisille tunneille.

”Pörssisähkön erityispiirteistä johtuen kaikki kuluttajat eivät halua tehdä pörssisähkösopimusta ja heillä tulee olla päätösvalta omaan sähkösopimukseensa.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kielto annettiin tiedoksi GNP Energylle 12.7.2023. Yhtiö ei ole vienyt kieltoa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän määräajassa, mikä tarkoittaa, että kielto on jäänyt pysyväksi 11.8.2023.