Konsumentombudsmannens förbud till GNP Energy: ett tillsvidare gällande elavtal med fast pris kan inte ändras till ett börselavtal

Konsumentombudsmannen har förbjudit elbolaget GNP Energy Finland Oy att ändra konsumenters typer av elavtal vid vite om 80 000 euro. Förbudet gäller en ändring av tills vidare gällande avtal med fast pris till ett avtal som direkt följer priset på börsel. GNP Energy ändrade i juni 2023 sitt namn till Hehku Energia Oy.

Under hösten 2022 kontaktade många konsumenter Konkurrens- och konsumentverket angående GNP Energys prishöjningar och andra ändringar i de tillsvidare gällande elavtalen. Under sommaren övergick cirka 40 000 kunder från Lumo Energia som gått i konkurs till GNP Energy. GNP Energy meddelade en del av kunderna att de tillsvidare gällande avtalen med fast pris ändras till FLEX-avtal som följer priset på börsel. GNP Energy motiverade avtalsändringen med den betydande höjningen av marknadspriset på el och elanskaffningskostnaderna.

Avtalsändringarna bröt mot förbindelsen från år 2018

GNP Energy gjorde redan år 2018 motsvarande ändringar i avtal. Efter konsumentombudsmannens ingripande gav GNP Energy en förbindelse om att bolaget inte via ett ensidigt meddelande kommer att ändra konsumenternas elavtal med fast pris till börselavtal.

GNP Energy följde således inte sin förbindelse hösten 2022. Bolaget motiverade detta med att den exceptionella marknadssituationen krävde åtgärder för att säkerställa affärsverksamheten och trygga elleveransen till kunderna. Enligt bolaget agerade det uttryckligen i linje med konsumenternas intressen genom att överföra avtalen till börselavtal istället för att mångdubbla priset på de tillsvidare gällande avtalen med fast pris. Bolaget hänvisade till att konsumenterna senare hade gagnats av sänkningen av priset på börsel och ansåg även att det hade haft en specifik orsak enligt elmarknadslagen för sina avtalsändringar.

Konsumentombudsmannen ansåg att bestämmelserna i lagen inte kan granskas enbart i ljuset av det rådande prisläget på elmarknaden.

Betydande skillnader i avtalstyperna – konsumenterna bör kunna välja det avtal som passar dem bäst

De erbjudna elförsäljningsavtalen för konsumenter kan indelas i tre huvudkategorier, dvs avtal med fasta priser, tidsbundna avtal och avtal som följer priset på börsel. Var och en av dessa utgör en egen avtalstyp, där avtalsändringar endast kan göras inom avtalstypen under de föreskrivna förutsättningarna. Säljaren kan inte genom ett ensidigt meddelande helt och hållet ändra avtalstypen utan konsumentens uttryckliga godkännande.

"Det finns väsentliga skillnader i elavtalen och konsumenten måste själv kunna välja avtalstyp beroende på vilken egenskap konsumenten vill betona. Om säljaren ensidigt ändrar avtalstyp strider det mot detta."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Ett tills vidare gällande elavtal med ett fast pris ger konsumenten en viss prisstabilitet. Prisändringar bör vara motiverade och elbolaget måste förvarna kunden om dem. Prisstabiliteten är störst för tidsbundna avtal där priset inte kan ändras med undantag av vissa undantagsfall. I avtal som grundar sig på börspriser är konsumenten å sin sida tvungen att förbereda sig på upprepade prisfluktuationer.

Börspriset på el kan tidvis vara förmånligt och även billigare än i ett avtal med fast pris, men risken för pristoppar och dyrare perioder ligger helt på konsumenten. Börspriset på el varierar också under dygnet och för att konsumenten ska kunna dra full nytta av fördelarna med börsel bör konsumenten kunna rikta sin elförbrukning till de förmånliga timmarna.

"På grund av börselens särskilda egenskaper vill inte alla konsumenter ingå ett börselavtal, och de ska ha beslutanderätt över sina egna elavtal."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Förbudet delgavs GNP Energy den 12 juli 2023. Bolaget har inte överklagat förbudet till marknadsdomstolen inom 30 dagar, vilket innebär att förbudet har förblivit bestående den 11 augusti 2023.