Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta ennakkoratkaisuja sähkön hinnankorotuksiin

Kuluttaja-asiamies on vienyt markkinaoikeuden arvioitavaksi kahden sähkön myyntiyhtiön hinnankorotuksissa käyttämät menettelytavat. Useat sähköyhtiöt korottivat sähkösopimusten hintoja merkittävästi syksyn 2022 aikana ja menettelytapojen lainmukaisuudelle tarvitaan selkeämmät reunaehdot vastaisuuden varalle.

Syksyllä 2022 sähkön tukkuhinnat nousivat energiakriisin myötä nopeasti. Tämä johti siihen, että sähkönmyyjät korottivat hintojaan kuluttajien toistaiseksi voimassa olevissa sähkönmyyntisopimuksissa. Hinnankorotukset olivat huomattavan suuria ja vaihtelivat kymmenistä prosenteista jopa useiden satojen prosenttien kertakorotuksiin.

”Viime syksyn sähkön hinnankorotukset ovat nähdäksemme olleet monessa tapauksessa kuluttajalle kohtuuttomia. Kun kyse on välttämättömyyspalvelusta, tarvitsemme jatkoa varten hinnankorotuksille selkeämmät pelisäännöt ja siksi haemme nyt markkinaoikeudelta linjaratkaisuja.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamiehen markkinaoikeuden arvioitavaksi viemät sähkön myyntiyhtiöt ovat Vaasan Sähkö Oy ja Helen Oy. Yhtiöiden hinnanmuutosmenettelyt eivät ole sinänsä poikenneet alan yleisestä käytännöstä, vaan monet muutkin sähkönmyyjät tekivät vastaavanlaisia ja osin suurempiakin hinnankorotuksia syksyllä 2022. Kuluttaja-asiamies on selvittänyt hinnankorotuksia ja muita menettelytapoja usean sähköyhtiön kanssa ja osa vireillä olevista asioista on vielä kesken. Se, että nämä yhtiöt on esimerkkitapauksina valittu markkinaoikeushakemuksen vastapuoliksi, perustuu erityisesti tarpeeseen saada ennakkoratkaisuja joihinkin hinnankorotuksissa käytettyihin menettelytapoihin.

Sekä sähkömarkkinalain sopimusehtojen muuttamista koskevassa säännöksessä että kuluttajansuojalain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevassa säännöksessä on asetettu rajoituksia sille, miten olennaisia muutoksia sähkönmyyjä voi pitkäkestoiseen sopimukseen yksipuolisesti tehdä. Suomessa ei kuitenkaan ole ollut tuomioistuimen ennakkoratkaisuja siitä, kuinka paljon toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintoja voi kerralla korottaa, ilman että kyseessä on olennainen muutos.

Voimassa olevien sopimusten hinnankorotuksille oltava perusteet

Sähkönmyyjät ovat kuluttajille lähettämissään hinnankorotusilmoituksissa usein ilmoittaneet hinnankorotusperusteen epäselvästi. Yhtiöt ovat monesti vedonneet olosuhteiden muutokseen viitaten syksyn 2022 poikkeukselliseen tilanteeseen sähkömarkkinoilla. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan pelkkä olosuhteiden muuttuminen ei kuitenkaan voi oikeuttaa myyjää korottamaan voimassa olevan sopimuksen hintaa, vaan hinnankorotuksen tulee perustua erityisesti yhtiön sähkönhankintakustannusten muuttumiseen. Tämä korotusperuste on ilmoitettava myös kuluttajille ja sähkönmyyjän on lisäksi kyettävä osoittamaan, että yhtiön sähkönhankintakustannukset ovat tosiasiallisesti nousseet hinnankorotusta vastaavasti.

Vaasan Sähköä koskevaan kuluttaja-asiamiehen hakemukseen sisältyy kolme kieltovaatimusta. Ensimmäinen ja toinen vaatimus koskevat yhtiön käyttämää hinnankorotusperustetta sekä sitä, ovatko yhtiön sähkönhankintakustannukset nousseet kuluttajille ilmoitettua hinnankorotusta vastaavasti. Kolmas vaatimus koskee sitä, miten olennaisia muutoksia myyjä voi sähkön kaltaiseen välttämättömyyspalvelusopimukseen yksipuolisesti tehdä. Vaasan Sähkö korotti sähkön hintaa kerralla noin 180 prosenttia.

Helenin kohdalla kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimus koskee pelkästään hinnankorotuksen olennaisuutta ja markkinaoikeuden arvioitavana on Helenin toteuttama noin 65 prosentin hinnankorotus.