Konsumentombudsmannen begär förhandsavgöranden av marknadsdomstolen om prishöjningarna på el

Konsumentombudsmannen har fört förfarandena för prishöjningar i två elbolag till marknadsdomstolen för avgörande. Många elbolag höjde priserna på elavtal avsevärt under hösten 2022 och det behövs tydligare ramvillkor i fråga om förfarandenas lagenlighet i framtiden.

Hösten 2022 steg partipriserna på el snabbt som en följd av energikrisen. Detta ledde till att elförsäljarna höjde sina priser på konsumenternas elförsäljningsavtal som gäller tills vidare. Prishöjningarna var anmärkningsvärt stora och varierade från tiotals procent till engångshöjningar med till och med flera hundra procent.

"Vi anser att prishöjningarna på el under förra hösten i många fall har varit orimliga för konsumenten. Eftersom det är fråga om en nödvändig tjänst behöver vi tydligare spelregler för prishöjningarna i fortsättningen och därför söker vi nu linjebeslut av marknadsdomstolen."

konsumentombudsman Katri Väänänen

De elförsäljningsbolag som konsumentombudsmannen fört till marknadsdomstolen för bedömning är Vasa Elektriska Ab och Helen Ab. Bolagens prisändringsförfaranden har i sig inte avvikit från branschens allmänna praxis, utan även många andra elförsäljare gjorde motsvarande och delvis också större prishöjningar hösten 2022. Konsumentombudsmannen har utrett prishöjningar och andra förfaringssätt i flera elbolag och en del av de anhängiga ärendena pågår fortfarande. Att dessa bolag som exempelfall har valts som motparter i marknadsdomstolens ansökan grundar sig särskilt på behovet att få förhandsavgöranden om vissa förfaringssätt som används vid prishöjningar.

Både bestämmelsen om ändring av avtalsvillkoren i elmarknadslagen och bestämmelsen om oskäliga avtalsvillkor i konsumentskyddslagen innehåller begränsningar för hur väsentliga ändringar elförsäljaren ensidigt kan göra i ett långvarigt avtal. I Finland har det ändå inte funnits några förhandsavgöranden i domstol om hur mycket priset på tills vidare gällande elförsäljningsavtal kan höjas på en gång utan att det är frågan om en väsentlig förändring.

Det ska finnas grunder för prishöjningar i gällande avtal

Elförsäljarna har i de meddelanden om prishöjningar som de skickat till konsumenterna ofta meddelat prishöjningsgrunden på ett oklart sätt. Bolagen har ofta åberopat förändrade omständigheter med hänvisning till den exceptionella situationen på elmarknaden hösten 2022. Konsumentombudsmannen anser dock att enbart förändrade omständigheter inte kan berättiga säljaren att höja priset på ett gällande avtal, utan prishöjningen ska grunda sig specifikt på att bolagets elanskaffningskostnader har ändrats. Denna prishöjningsgrund ska också meddelas konsumenterna och elförsäljaren ska dessutom kunna visa att bolagets elanskaffningskostnader de facto har stigit i motsvarighet till prishöjningen.

I konsumentombudsmannens ansökan som gäller Vasa Elektriska ingår tre förbudskrav. Det första och andra kravet gäller den prishöjningsgrund som bolaget använder samt huruvida bolagets elanskaffningskostnader har stigit i motsvarighet till den prishöjning som meddelats konsumenterna. Det tredje kravet gäller hur väsentliga ändringar säljaren ensidigt kan göra i ett serviceavtal om nödvändiga tjänster som till exempel el. Vasa Elektriska höjde elpriset med cirka 180 procent på en gång.

För Helens del gäller konsumentombudsmannens förbudskrav enbart prishöjningens väsentlighet och marknadsdomstolen bedömer Helens prishöjning på cirka 65 procent.