Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa perintäyhtiö Alektumin lainvastaiselle perinnälle

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Alektum Oy:tä perimästä kestotilauksiin liittyviä perintäkuluja perintälain vastaisesti. Alektum on kasvattanut velallisen perintäkuluja lain vastaisesti lähettämällä velalliselle samaan sopimukseen perustuvien, perättäisten maksamatta jääneiden tavaralähetyserien perinnässä maksullisia perintäkirjeitä enemmän kuin perintälain perusteella on sallittua. Alektum on perinyt näistä maksuvaatimuskirjeistä osin myös suurempia kustannuksia kuin lain mukaan on mahdollista. 

Alektum perii saatavia, jotka liittyvät kuluttajien puhelimessa ja verkossa tekemiin sopimuksiin. Kuluttajat ovat tilanneetsukkia, alushousuja, partakoneenteriä, terveysravinteita ja laihdutustuotteita kestosopimuksilla muun muassa Westerfield-, MMBG- ja Fennotuonti -nimisiltä yrityksiltä. Usein sopimus on sisältänyt edullisen tai ilmaisen näytelähetyksen, jonka jälkeen sopimus on jatkunut toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassaolevana.

Kun kuluttajat ovat jättäneet lähetettyjen tuotteiden laskut maksamatta, yritykset ovat siirtäneet laskujen perinnän Alektumille. Alektum on käsitellyt jokaista samaan tilaussopimukseen perustuvaa muutaman kymmenen euron hintaista tavaralähetystä erillisenä sopimuksena, koska yhtiön tulkinnan mukaan kuluttajalla on ollut koko ajan mahdollisuus irtisanoa tilaussopimus tai peruuttaa seuraava lähetys edellisessä laskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän perusteella Alektum on lähettänyt jokaisesta erääntyneestä tavaraerälaskusta kuluttajalle kaksi maksullista maksuvaatimusta. Niistä ensimmäisen perintäkulu on ollut perintälain enimmäismäärän mukaisesti 14 euroa ja toinen puolet ensimmäisestä eli 7 euroa. Esimerkiksi 10 tavaraerälähetyksen perintäkulut ovat olleet 210 euroa.

Kuluttaja-asiamies katsoo Alektumin menettelevän perintälain vastaisesti. Perintälaki rajoittaa samaan tilaussopimukseen liittyvien maksullisten maksuvaatimusten määrän lähtökohtaisesti kahteen. Tämä määrä voidaan ylittää, jos useamman maksuvaatimuksen lähettämiselle on ollut erityistä aihetta. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan yhtä tuotetta koskeva määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva tilaussopimus on yksi sopimus, jonka perusteella kertyvä velka erääntyy useammassa erässä. Tällaiseen yhteen sopimukseen perustuvaa saatavaa perittäessä voidaan ylittää kaksi maksuvaatimusta ja lähettää uusi maksullinen maksuvaatimus, kun kuluttajalle on lähetetty uusi tavaralähetys ja saatavan määrä on lisääntynyt uuden lähetyksen johdosta. Näistä seuraavista maksuvaatimuksista vaadittujen perintäkulujen määrä voi kuitenkin perintälain nojalla olla enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen perintäkulun määrästä. Siten esimerkiksi 10 tavaralähetyksen maksuvaatimuksista aiheutuneet perintäkulut voivat olla ensimmäisestä lähetyksestä enintään 21 euroa ja sitä seuranneista yhdeksästä lähetyksestä enintään 63 euroa eli yhteensä enintään 84 euroa.

Kuluttaja-asiamiehen markkinaoikeuteen viemä kieltohakemus koskee pelkästään perintälain tulkintaa ja sitä, kuinka monta maksullista maksuvaatimusta on perintälain nojalla hyväksyttyä lähettää yhdestä tavaratilaussopimuksesta. Tässä asiassa ei puututa Alektumin perittävänä olevien tilaussopimusten pätevyyteen. Markkinaoikeus ei ratkaise kuluttajasopimusten pätevyyttä koskevia riitoja, vaan ne kuuluvat yleisille tuomioistuimille ja kuluttajariitalautakunnalle.

Kuluttaja-asiamies on avustanut yksittäisiä kuluttajia yleisissä tuomioistuimissa, ja käräjäoikeuksissa on hylätty kanteita, jotka perustuvat Alektumin perimiin ACN:n, Homeenterin, Westerfield AG:n ja MMBG AG:n perusteettomiin tai pätemättömiin saataviin. Kuluttajat, joilta Alektum perii riitautettuja saatavia, voivat ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Myös perintätoimistojen toimintaa valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt Alektumin perintätoiminnan asianmukaisuutta ja on 31.12.2018 peruuttanut yhtiön perintäluvan perintälain vastaisen menettelyn vuoksi.

Lisätietoja: