Konsumentombudsmannen söker hos marknadsdomstolen förbud mot indrivningsföretaget Alektums lagstridiga indrivning

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder Alektum Oy att i anslutning till fortlöpande beställningar driva in indrivningskostnader som strider mot indrivningslagen. Alektum har ökat gäldenärens indrivningskostnader lagstridigt genom att skicka fler avgiftsbelagda inkassobrev än vad indrivningslagen tillåter för på varandra följande obetalda leveranser som baserar sig på samma avtal. Alektum har även delvis debiterat högre kostnader än vad som är möjligt enligt lagen för inkassobreven. 

Alektum driver in fordringar som hänför sig till avtal som konsumenterna har slutit per telefon och på nätet. Konsumenterna har beställt strumpor, underkläder, rakblad, hälsopreparat och bantningsprodukter utifrån fortlöpande avtal bland annat från företagen Westerfield, MMBG och Fennotuonti. Avtalet har ofta omfattat en förmånlig eller avgiftsfri provförsändelse, varefter avtalet har fortsatt tills vidare eller tidsbestämt.

När konsumenter har lämnat fakturor för skickade produkter obetalda, har företagen överfört indrivningen av fakturorna till Alektum. Alektum har behandlat varje leverans på några tiotals euro som baserats på samma beställningsavtal som ett separat avtal, eftersom konsumenten enligt bolagets tolkning hela tiden har haft möjlighet att säga upp beställningsavtalet eller avbeställa följande leverans senast på det datum som anges på den föregående fakturan. Utifrån detta har Alektum skickat två avgiftsbelagda inkassokrav till konsumenten för varje förfallen leveransfaktura. Indrivningskostnaden har varit 14 euro för det första inkassokravet, vilket motsvarar maximibeloppet i indrivningslagen, och hälften därav, dvs. 7 euro för det andra. Exempelvis har indrivningskostnaden för 10 leveranser uppgått till 210 euro.

Konsumentombudsmannen anser att Alektum agerar i strid med indrivningslagen. I princip begränsar indrivningslagen antalet avgiftsbelagda inkassokrav för samma beställningsavtal till två. Detta antal kan överskridas om det har funnits särskild orsak att skicka fler inkassokrav. Enligt konsumentombudsmannens åsikt är ett tidsbestämt eller tills vidare gällande beställningsavtal som gäller en produkt ett avtal, vars skuld som genereras förfaller till betalning i flera rater. När denna typ av fordring som baserar sig på ett avtal drivs in kan två inkassokrav överskridas och ett nytt avgiftsbelagt inkassokrav skickas i de fall när konsumenten har fått en ny leverans och fordringens belopp har vuxit till följd av den nya leveransen. Indrivningskostnadernas belopp för dessa följande inkassokrav kan emellertid med stöd av indrivningslagen uppgå till högst hälften av indrivningskostnadens belopp för det första inkassokravet. Sålunda kan inkassokravet för indrivningskostnadernas belopp för exempelvis 10 leveranser vara högst 21 euro för den första leveransen och högst 63 euro för de nio därpå följande leveranserna, dvs. högst 84 euro sammanlagt.

Den ansökan om förbud som konsumentombudsmannen lämnat till marknadsdomstolen gäller enbart tolkningen av indrivningslagen och det, hur många avgiftsbelagda inkassokrav som kan skickas utifrån ett beställningsavtal med stöd av indrivningslagen. I detta ärende tar man inte ställning till giltigheten i de beställningsavtal som Alektum driver in. Marknadsdomstolen avgör inte tvister som gäller giltigheten i konsumentavtal, utan dessa ärenden hör till de allmänna domstolarna och konsumenttvistenämnden.

Konsumentombudsmannen har bistått enskilda konsumenter i allmänna domstolar, och tingsrätterna har förkastat talan baserade på ogrundade eller ogiltiga fordringar från ACN, Homeenter, Westerfield AG och MMBG AG som Alektum drivit in. Konsumenter med stridiga fordringar som Alektum driver in kan kontakta konsumentrådgivningen.

Även regionförvaltningsverket i Södra Finland, som övervakar inkassobyråernas verksamhet, har behandlat ändamålsenligheten i Alektums inkassoverksamhet och återkallade 31.12.2018 bolagets inkassotillstånd på grund av bolagets förfarande strider mot indrivningslagen.

Mer information: