Markkinaoikeus jätti suorahankintaa koskevan KKV:n esityksen tutkimatta – ajallinen toimivalta puuttui

Markkinaoikeus on 3.7.2019 antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen, joka koski Naantalin kaupungin taloushallintosovelluksen hankintaa. Markkinaoikeus katsoi, että Naantalin kaupunki oli aloittanut hankintamenettelyn ennen 1.1.2017. KKV:n toimivalta koskee vain 1.1.2017 jälkeen aloitettuja hankintamenettelyjä.

KKV teki 18.6.2018 markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Naantalin kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Naantalin kaupunki oli 19.12.2016 tehnyt periaatepäätökseksi kutsumansa päätöksen hankinnasta. Kaupunki oli sittemmin vuoden 2017 kevään ja kesän aikana neuvotellut sopimuksesta ja tehnyt sitovan tilauksen. KKV katsoi esityksessään, että kaupunki oli vuonna 2016 valmistellut hankintaa ja päättänyt hankinnasta lopullisesti vasta vuonna 2017.

Markkinaoikeuden mukaan Naantalin kaupungin 19.12.2016 tekemä päätös ei ollut luonteeltaan periaatepäätös eikä siinä siten ollut kysymys hankinnan valmistelusta. Markkinaoikeus katsoi Naantalin kaupungin päättäneen kyseisenä päivänä lopullisesti siitä, onko se velvollinen järjestämään hankinnasta tarjouskilpailun. Koska KKV:n toimivalta ei koske hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu ennen hankintalain voimaantuloa 1.1.2017, markkinaoikeus jätti KKV:n esityksen tutkimatta.

Lue lisää:

Markkinaoikeuden päätös MAO:324/2019
KKV esittää seuraamusten määräämistä Naantalin kaupungille laittomasta suorahankinnasta, KKV:n tiedote 20.6.2018

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.