Marknadsdomstolen avvisade KKV:s framställan om direktupphandling – tidsmässig behörighet saknades

Marknadsdomstolen har med sitt beslut av den 3 juli 2019 avvisat Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställan om upphandlingen av Nådendals stads ekonomiförvaltningsprogram. Marknadsdomstolen ansåg att Nådendals stad hade inlett upphandlingsförfarandet före den 1 januari 2017. KKV:s behörighet gäller endast upphandlingsförfaranden som inletts efter den 1 januari 2017.

KKV gjorde den 18 juni 2018 en framställan till marknadsdomstolen om föreläggande av sanktioner till Nådendals stad för att i strid med upphandlingslagen ha gjort en direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärden. Nådendals stad hade den 19 december 2016 fattat ett beslut om upphandlingen som staden kallar ett principbeslut. Under våren och sommaren 2017 hade staden förhandlat om avtalet och gjort en bindande beställning. I sin framställan ansåg KKV att staden hade berett upphandlingen 2016 och fattat det slutliga beslutet om upphandlingen först 2017.

Enligt marknadsdomstolen var beslutet som Nådendals stad hade fattat den 19 december 2016 inte ett principbeslut och således var det inte fråga om beredning av upphandlingen. Marknadsdomstolen ansåg att Nådendals stad på nämnda dag slutgiltigt hade beslutat om staden är skyldig att konkur-rensutsätta upphandlingen. Eftersom KKV:s behörighet inte gäller upphandlingsförfaranden som har inletts innan upphandlingslagen trädde i kraft den 1 januari 2017 har marknadsdomstolen avvisat KKV:s framställan.

Läs mer:

Marknadsdomstolens beslut MAO:324/19 (på finska)
KKV yrkar på att Nådendals stad påförs påföljder med anledning av olaglig direktupphandling, KKV:s meddelande den 20 juni 2018

Mer information:
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund.