Markkinaoikeus jätti tutkimatta KKV:n esityksen Turun kaupungin tähystystutkimusten suorahankinnasta

Markkinaoikeus jätti 14.2.2023 antamallaan päätöksellä tutkimatta Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen Turun kaupungin tähystystutkimusten suorahankinnasta. Markkinaoikeus katsoi, että virastolla ei ollut toimivaltaa markkinaoikeusesityksen tekemiseen, sillä suorahankinta ei arvoltaan ylittänyt hankintalain sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallista 400 000 euron kynnysarvoa siitä huolimatta, että hankintapäätöksessä ja tarjouspyynnössä ilmoitettu arvo oli kyseisen kynnysarvon ylittävä.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta oli tehnyt marraskuussa 2021 päätöksen tähystystutkimusten hankinnasta suorahankintamenettelyllä vedoten hankintalain mukaiseen äärimmäiseen kiireeseen. KKV katsoi, että tilanteessa ei ollut hankintalain edellyttämällä tavalla kyse äärimmäisestä kiireestä, vaan hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. KKV teki 1.7.2022 markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Turun kaupungille hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

KKV perusti toimivaltansa hankintayksikön ilmoittamaan hankinnan ennakoituun arvoon, joka hankintapäätöksen mukaan oli ollut 400 000–600 000 euroa. Markkinaoikeus kiinnitti kuitenkin ratkaisussaan huomiota siihen, että hankintojen tosiasiallinen arvo oli hankintapäätöksessä ilmoitetusta poiketen alittanut sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon, joka on 400 000 euroa. Markkinaoikeus katsoi, että kyseessä olevan asian olosuhteissa suorahankinnan ennakoitu arvo oli alittanut kynnysarvon, joten KKV:llä ei ollut toimivaltaa tehdä markkinaoikeudelle esitystä seuraamusten määräämiseksi.