Marknadsdomstolen avvisade KKV:s framställning om direktupphandling av Åbo stads endoskopiundersökningar

Marknadsdomstolen avvisade genom sitt beslut av den 14.2.2023 Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställning om direktupphandling av Åbo stads endoskopiundersökningar. Marknadsdomstolen ansåg att verket inte hade behörighet att göra en framställning till marknadsdomstolen, eftersom direktupphandlingens värde inte överskred det nationella tröskelvärdet på 400 000 euro för social- och hälsovårdstjänster i upphandlingslagen trots att det värde som angetts i upphandlingsbeslutet och anbudsförfrågan överskred tröskelvärdet i fråga.

Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd hade i november 2021 fattat ett beslut om upphandling av endoskopiska undersökningar genom direktupphandling med hänvisning till extrem brådska enligt upphandlingslagen. KKV ansåg att det i situationen inte var fråga om extrem brådska på det sätt som förutsätts i upphandlingslagen, utan att upphandlingen borde ha konkurrensutsatts. KKV gjorde den 1 juli 2022 en framställning till marknadsdomstolen om att påföra Åbo stad påföljder för direktupphandling som strider mot upphandlingslagen.

KKV grundade sin behörighet på det uppskattade värdet av upphandlingen som den upphandlande enheten uppgett och som enligt upphandlingsbeslutet hade varit 400 000–600 000 euro. Marknadsdomstolen fäste dock i sitt avgörande uppmärksamhet vid att upphandlingarnas faktiska värde till skillnad från vad som meddelats i upphandlingsbeslutet hade understigit det nationella tröskelvärdet för social- och hälsovårdstjänster, som är 400 000 euro. Marknadsdomstolen ansåg att det uppskattade värdet av direktupphandlingen under omständigheterna i ärendet hade understigit tröskelvärdet, så KKV hade inte behörighet att göra en framställning till marknadsdomstolen om påförande av påföljder.