Markkinaoikeus määräsi Kymsotelle 40 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta

Markkinaoikeus on määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 40 000 euron seuraamusmaksun. Kuntayhtymä oli hankkinut silmälääkäripalveluita suorahankintana, vaikka sen olisi pitänyt kilpailuttaa palvelut. 

Kymsote ulkoisti suurimman osan silmätautien erikoisalan lääkäripalveluista Coronaria Silmäklinikka Oy:lle suorahankinnalla vuodeksi huhtikuun 2019 alusta maaliskuun 2020 loppuun. Kymsote oli ilmoittanut, että se kilpailuttaa palvelut sopimuskauden aikana tai palaa tuottamaan niitä itse. Kymsote teki kuitenkin uuden suorahankinnan ajalle 1.4.–30.9.2020.

KKV:n selvitysten mukaan Kymsoten suorahankintaan ei ollut hankintalain mukaisia perusteita. Virasto teki 24.9.2020 markkinaoikeudelle esityksen 40 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi silmäosaston osaulkoistuksen jatkamisesta suorahankintana hankintalain vastaisesti 1.4.2020 alkaen.

Markkinaoikeus katsoi 21.4.2021 antamassaan ratkaisussa, että hankinnalle ei ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. Ratkaisun mukaan sopimuksen voimassaolon jatkaminen oli olennainen sopimusmuutos, johon ei soveltunut mikään sopimusmuutoksen oikeuttava poikkeamisperuste. Hankintayksikön olisi siten tullut kilpailuttaa hankinta hankintalain säännösten mukaan. Markkinaoikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Emmi Silvo, p. 029 505 3878,
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää hankintojen valvonnasta.