Marknadsdomstolen påförde Kymsote en påföljdsavgift på 40 000 euro för olaglig direktupphandling

Marknadsdomstolen har i enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställning påfört samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen en påföljdsavgift på 40 000 euro. Samkommunen hade skaffat ögonläkartjänster som direktupphandling, även om den borde ha konkurrensutsatt tjänsterna. 

Kymsote lade ut största delen av läkartjänsterna inom ögonsjukdomar till Coronaria Silmäklinikka Oy genom direktupphandling från början av april 2019 till slutet av mars 2020. Kymsote hade meddelat att den konkurrensutsätter tjänsterna under avtalsperioden eller återgår till att producera dem själv. Kymsote gjorde dock en ny direktupphandling för tiden 1.4.–30.9.2020.

Enligt KKV:s utredningar fanns det inga grunder enligt upphandlingslagen för Kymsotes direktupphandling. Den 24 september 2020 gjorde verket en framställning till marknadsdomstolen om att påföra en påföljdsavgift på 40 000 euro för att den delvisa utläggningen av ögonavdelningen har fortsatts som direktupphandling i strid med upphandlingslagen från och med den 1 april 2020.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande 21.4.2021 att det inte fanns någon grund för direktupphandlingen enligt upphandlingslagen. Enligt avgörandet var förlängningen av avtalets giltighetstid en väsentlig avtalsändring som ingen undantagsgrund som berättigar till avtalsändring lämpade sig på. Den upphandlande enheten borde således ha konkurrensutsatt upphandlingen enligt bestämmelserna i upphandlingslagen. Marknadsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Emmi Silvo, tfn 029 505 3878,
fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer:

I lagen om offentlig upphandling och koncession har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling följs. KKV kan, vid uppmärksammande av lagstridighet, ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion som avses i förvaltningslagen. Med anledning av olagliga direktupphandlingar kan KKV med stöd av upphandlingslagen förbjuda att upphandlingsbeslutet verkställs. Då direktupphandlingar överstiger EU:s tröskelvärden kan KKV också göra en framställan till marknadsdomstolen om påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av avtalsperiod eller upphävande av upphandlingsbeslut. Samma gäller tjänsteupphandlingar eller koncessioner enligt upphandlingslagen som överstiger de nationella tröskelvärdena och som gjorts som direktupphandling utan laglig grund. Framställan till marknadsdomstolen kan inte göras om den upphandlande enheten har gjort anmälan om direktupphandling enligt upphandlingslagen.