Markkinaoikeus määräsi Puolangan kunnalle 120 000 euron seuraamusmaksun sote-palveluiden laittomasta suorahankinnasta

Markkinaoikeus on määrännyt Puolangan kunnalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti 120 000 euron seuraamusmaksun. Kunta teki vuoden 2020 alussa alueen sote-palveluiden järjestämisestä useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen ilman kilpailutusta.

Puolangan kunta kilpailutti sote-palvelunsa vuonna 2012. Kilpailutukseen perustuva sopimuskausi päättyi vuoden 2019 lopussa. Tämän jälkeen kunta hankki sote-palvelut Terveystalo Kuntaturvalta jatkosopimuksella ilman kilpailutusta. Alun perin enimmäiskestoltaan seitsemäksi vuodeksi kilpailutettua sopimusta jatkettiin vuoden 2020 alussa suorahankintana kuudella vuodella, minkä lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvaa palveluvalikoimaa muutettiin.

Jatkosopimus oli arvoltaan yli 7 miljoonaa euroa vuodessa, eli suorahankinta oli alkuperäisessä laajuudessaan useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoinen. Kyse on rahalliselta arvoltaan yhdestä suurimmista hankintakokonaisuuksista, johon KKV on valvonnassaan puuttunut.

KKV esitti 31.8.2020 markkinaoikeudelle 120 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Puolangan kunnalle laittomasta suorahankinnasta. Lisäksi KKV esitti, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua lainvoimaisesta markkinaoikeuden päätöksestä. Viraston markkinaoikeusesityksen jälkeen syksyllä 2020 Puolangan kunta kuitenkin kilpailutti suorahankinnan kohteena olleet palvelut, ja esityksen kohteena ollut jatkosopimus päättyi alkuvuodesta 2021.

Markkinaoikeus katsoi 2.7.2021 antamassaan ratkaisussa, että vuoden 2020 alussa tehdylle suorahankinnalle ei ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. Sopimuksen jatkamisessa oli kyse sellaisesta olennaisesta muutoksesta alkuperäiseen sopimukseen, että se olisi tullut kilpailuttaa uudestaan, eikä muutokseen soveltunut myöskään mikään olennaisen sopimusmuutoksen oikeuttamisperuste.

Markkinaoikeus määräsi Puolangan kunnalle KKV:n esityksen mukaisesti 120 000 euron seuraamusmaksun. Sopimuskauden lyhentämistä koskeva vaatimus hylättiin, sillä esityksen kohteena oleva suorahankintana tehty jatkosopimus oli päättynyt jo aikaisemmin palveluiden kilpailuttamisen myötä. Markkinaoikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.