Marknadsdomstolen påförde Puolanka kommun en påföljdsavgift på 120 000 euro för olaglig direktupphandling av social- och hälsovårdstjänster

I enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställan har Marknadsdomstolen påfört Puolanka kommun en påföljdsavgift på 120 000 euro. I början av 2020 ingick kommunen ett fortsättningsavtal på tiotals miljoner euro om tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster utan konkurrensutsättning.

Puolanka kommun konkurrensutsatte sina social- och hälsovårdstjänster 2012. Avtalsperioden som grundade sig på konkurrensutsättning löpte ut i slutet av 2019. Efter det köpte kommunen in social- och hälsovårdstjänster av Terveystalo Kuntaturva genom ett fortsättningsavtal utan konkurrensutsättning. Det avtal som ursprungligen konkurrensutsattes för högst sju år förlängdes i början av 2020 genom direktupphandling med sex år, och dessutom ändrades det tjänsteutbud som omfattades av avtalet.

Fortsättningsavtalet hade ett värde på över 7 miljoner euro per år. Direktupphandlingen var alltså värd flera tiotals miljoner euro i sin ursprungliga omfattning. Med tanke på det ekonomiska värdet är avtalet en av de största upphandlingshelheter som KKV:s tillsyn har ingripit i.

Den 31 augusti 2020 föreslog KKV marknadsdomstolen att påföra Puolanka kommun en påföljdsavgift på 120 000 euro för olaglig direktupphandling. Dessutom föreslog KKV marknadsdomstolen att förkorta det upphandlingskontrakt som Puolanka kommun ingått med Terveystalo Kuntaturva Oy så att det upphör att gälla sex månader efter att marknadsdomstolen har fattat ett lagakraftvunnet beslut. Efter myndighetens framställan till marknadsdomstolen hösten 2020 konkurrensutsatte Puolanka kommun trots allt de tjänster som var föremål för direktupphandlingen och det fortsatta avtalet som var föremål för framställan upphörde i början av 2021.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande den 2 juli 2021 att det inte fanns någon grund enligt upphandlingslagen för den direktupphandling som gjordes i början av 2020. Förlängningen av avtalet var en sådan väsentligt ändring av det ursprungliga avtalet att det borde ha konkurrensutsatts på nytt, och ändringen lämpade sig inte heller som grund för en väsentlig avtalsändring.

Marknadsdomstolen påförde Puolanka kommun en påföljdsavgift på 120 000 euro i enlighet med KKV:s framställan. Kravet på förkortning av avtalsperioden förkastades eftersom det fortsatta direktupphandlingsavtalet, som var föremål för framställan redan tidigare, hade upphört i och med konkurrensutsättningen av tjänsterna. Marknadsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Mer om ämnet:

Mer information:

Specialsakkunnig Johanna Kirveskoski, tfn 029 505 3710
fornamn.efternamn@kkv.fi

I lagen om offentlig upphandling och koncession har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling följs. KKV kan, vid uppmärksammande av lagstridighet, ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion som avses i förvaltningslagen. Med anledning av olagliga direktupphandlingar kan KKV med stöd av upphandlingslagen förbjuda att upphandlingsbeslutet verkställs. Då direktupphandlingar överstiger EU:s tröskelvärden kan KKV också göra en framställan till marknadsdomstolen om påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av avtalsperiod eller upphävande av upphandlingsbeslut. Samma gäller tjänsteupphandlingar eller koncessioner enligt upphandlingslagen som överstiger de nationella tröskelvärdena och som gjorts som direktupphandling utan laglig grund. Framställan till marknadsdomstolen kan inte göras om den upphandlande enheten har gjort anmälan om direktupphandling enligt upphandlingslagen.