Markkinapuutteen toteaminen jätehuoltopalveluissa kaipaa selkeyttämistä

Jos yritykset eivät löydä jätehuoltoon yksityistä palveluntarjoajaa kohtuullisin ehdoin, jätehuolto siirtyy kunnan vastuulle. Markkinapuute pitää kuitenkin ensin todeta Materiaalitorilla, joka on yritysten ja organisaatioiden jätteiden vaihdantaan tarkoitettu tietoalusta. Tämä toteaminen ei tällä hetkellä täysin toimi lain tarkoittamalla tavalla, mikä osaltaan jarruttaa yritysten kiinnostusta kilpailuttaa jätehuoltoaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että ongelmia voitaisiin korjata muun muassa lisäämällä yritysten tietoisuutta Materiaalitorin käytöstä ja täsmentämällä tarjousten kohtuullisuuden arviointia.

Kunnat vastaavat ensisijaisesti kotitalouksien jätehuollosta, mutta toissijaisesti myös yritysten jätehuollosta silloin, kun yksityistä jätehuoltoa ei ole tarjolla kohtuullisin ehdoin. Toissijaisen vastuun palvelujen eli niin sanottujen TSV-palvelujen käyttö edellyttää, että yritys ei saa Materiaalitorille jättämäänsä tarjouspyyntöön kahden viikon kuluessa tarjouksia tai sen saamat tarjoukset ovat kohtuuttomia. Tarjouksen pyytäjä arvioi itse, onko tarjous niin kohtuuton, että sen voi hylätä.

Yritysten tiedot Materiaalitorista puutteellisia

KKV on selvittänyt, miten hyvin Materiaalitori toimii markkinapuutteen toteamisessa tekemällä kyselyn TSV-sopimuksen tehneille yrityksille. Monet kyselyyn vastanneet yritykset eivät olleet tienneet, että markkinapuute on ensin todettava Materiaalitorilla. Valtaosa yrityksistä sai tietää asiasta kunnalliselta jätelaitokselta. Vastausten perusteella jätelaitokset olivat kuitenkin ennemmin ohjeistaneet TSV-palvelujen käyttöön kuin löytämään yksityistä palveluntarjoajaa markkinoilta.

Kyselyyn vastanneet yritykset pitivät Materiaalitorin käyttöä ylimääräisenä vaivana ja olisivat halunneet jatkaa jätehuoltopalvelujen ostamista suoraan kunnalliselta jätelaitokselta ilman kilpailutusta. Osa vastaajista ilmoitti, että ei ollut avannut saamiaan tarjouksia lainkaan. Vain noin 20 prosenttia vastaajista ilmoitti etsineensä yksityistä palveluntarjontaa Materiaalitorin ulkopuolelta. KKV pitääkin tärkeänä, että yritysten tietoisuutta Materiaalitorin käyttövelvollisuudesta ja sen tarkoituksesta parannetaan.

Tarjousten kohtuullisuuden arviointiin tarvitaan ohjeistusta

KKV:n kyselyn perusteella yritysten yleisin syy hylätä Materiaalitorin kautta saatu tarjous oli hinta. Arvioinnissa käytetään usein vertailuhintana kunnallisen jätelaitoksen jätetaksassa määritettyä hintaa. Se ei kuitenkaan ole hyvä vertailukohta, koska se perustuu lähtökohtaisesti voittoa tavoittelemattomaan omakustannushinnoitteluun.

KKV esittääkin, että saatujen tarjousten kohtuullisuuden arviointia täsmennetään. Nykyinen tilanne on kohtuuton jätehuoltopalveluita tarjoaville yrityksille eikä kannusta niitä tekemään tarjouksia. Materiaalitorilla tullaan todennäköisesti toteamaan jatkossa entistä enemmän markkinapuutteita silloinkin, kun tarjolla olisi yksityistä palvelutarjontaa.

Jätelaitoksille olisikin asetettava vastuu tilanteissa, joissa markkinapuute on todettu selvästi perusteettomasti ja TSV-sopimusten edellytykset eivät täyty. Lisäksi ELY-keskusten Materiaalitoria ja TSV-palveluita koskevia valvontatehtäviä tulee selkeyttää.

TSV-palvelut kytköksissä kuntien jätelaitosten ulosmyyntiin

Kunta voi tuottaa yrityksille jätehuoltopalveluita sidosyksikkönään toimivan jätelaitoksen kautta. Jätehuoltopalveluja tuottava sidosyksikkö saa myydä kilpailluilla markkinoilla 10 % liikevaihdostaan. Hinnoittelun on tällöin tapahduttava markkinaehtoisesti. Jos markkinaehtoinen toiminta ylittää ulosmyyntirajan, yritys voi hankkia kunnalta vain TSV-palvelua.

Yksi keino vähentää ongelmia TSV-palveluissa olisikin yhtiöittää markkinaehtoinen toiminta tytär- tai yhteisyrityksiin. Vain oikein välittyvät hintasignaalit mahdollistavat markkinoiden tehokkaan toiminnan, innovaatiokannustimet ja kehittymisen.

KKV:n julkaisu Materiaalitorin käytettävyys markkinapuutteen toteamisessa

Lisätietoja: Vanhempi ekonomisti Lasse Pöyry, p. 029 505 3374
etunimi.sukunimi@kkv.fi