Konstaterandet av marknadsbrist i avfallshanteringstjänsterna behöver förtydligas

Om företagen inte hittar en privat tjänsteleverantör för avfallshanteringen på skäliga villkor, överförs ansvaret för avfallshanteringen till kommunen. Marknadsbristen måste dock först konstateras på Materialtorget, som är en informationsplattform avsedd för utbyte av avfall mellan företag och organisationer. Detta konstaterande fungerar för närvarande inte helt på det sätt som avses i lagen, vilket för sin del bromsar företagens intresse att konkurrensutsätta sin avfallshantering. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslår att problemen kunde åtgärdas bland annat genom att öka företagens medvetenhet om användningen av Materialtorget och precisera bedömningen av anbudens skälighet.

Kommunerna ansvarar i första hand för hushållens avfallshantering, men i andra hand också för företagens avfallshantering när privat avfallshantering inte erbjuds på skäliga villkor. Användningen av tjänster som ordnas i andra hand förutsätter att företaget inte inom två veckor får anbud på den offertförfrågan som lämnats in på Materialtorget eller att de anbud som företaget får är oskäliga. Den som begär anbudet bedömer själv om anbudet är så oskäligt att det kan förkastas.

Företagens uppgifter om Materialtorget är bristfälliga

KKV har utrett hur väl Materialtorget fungerar för att konstatera marknadsbristen genom att göra en enkät till företag som ingått avtal om tjänster som tillhandahålls i andra hand. Många företag som svarade på enkäten visste inte att marknadsbristen först måste konstateras på Materialtorget. Största delen av företagen fick kännedom om saken från den kommunala avfallsanläggningen. På basis av svaren hade avfallsverken dock snarare gett anvisningar om användningen av tjänster som tillhandahålls i andra hand än om att hitta en privat tjänsteleverantör på marknaden.

Företagen som svarade på enkäten ansåg att användningen av Materialtorget var ett extra besvär och skulle ha velat fortsätta att köpa avfallshanteringstjänster direkt från den kommunala avfallsanläggningen utan konkurrensutsättning. En del av respondenterna uppgav att de inte alls hade öppnat de inkomna anbuden. Endast cirka 20 procent av respondenterna uppgav att de letat efter ett privat serviceutbud utanför Materialtorget. KKV anser det viktigt att företagens medvetenhet om skyldigheten att använda Materialtorget och dess syfte förbättras.

För att bedöma anbudens skälighet behövs anvisningar

Enligt KKV:s enkät var priset den vanligaste orsaken till att företag förkastade ett anbud via Materialtorget. Vid bedömningen används ofta det pris som fastställts i avfallstaxan för en kommunal avfallsanläggning som jämförelsepris. Den är dock inte en bra jämförelsepunkt, eftersom den i princip grundar sig på självkostnadsprissättning som inte eftersträvar vinst.

KKV föreslår att bedömningen av skäligheten hos de inkomna anbuden preciseras. Den nuvarande situationen är orimlig för företag som erbjuder avfallshanteringstjänster och uppmuntrar dem inte att lämna anbud. På Materialtorget kommer man sannolikt i fortsättningen att konstatera allt fler marknadsbrister även när det finns privat serviceutbud.

Avfallsanläggningarna bör därför åläggas ansvar i situationer där marknadsbristen har konstaterats klart obefogat och förutsättningarna för avtal om tjänster som tillhandahålls i andra hand inte uppfylls. Dessutom bör NTM-centralernas tillsynsuppgifter gällande Materialtorget och tjänsterna som tillhandahålls i andra hand förtydligas.

Tjänsterna som tillhandahålls i andra hand kopplas till utförsäljningen av kommunala avfallsanläggningar

Kommunen kan producera avfallshanteringstjänster för företag via en avfallsanläggning som är en anknuten enhet. En anknuten enhet som producerar avfallshanteringstjänster får sälja 10 procent av sin omsättning på en konkurrensutsatt marknad. Prissättningen ska då ske på marknadsvillkor. Om verksamheten på marknadsvillkor överskrider försäljningsgränsen kan företaget endast skaffa tjänster som tillhandahålls i andra hand av kommunen.

Ett sätt att minska problemen tjänsterna som tillhandahålls i andra hand är att bolagisera verksamheten på marknadsvillkor till dotter- eller samföretag. Endast prissignaler som förmedlas på rätt sätt möjliggör en effektiv verksamhet på marknaden, innovationsinvesteringar och utveckling.

KKV:s publikation om Materialtorgets användbarhet vid konstaterande av marknadsbrist (på finska)

Mer information: Äldre ekonom Lasse Pöyry, tfn 029 505 3374
fornamn.efternamn@kkv.fi