Päivitetyt markkinaperusteisen hinnoittelun suuntaviivat auttavat julkista sektoria arvioimaan toimintansa kilpailuneutraaliutta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) laatimat suuntaviivat julkisyhteisöjen markkinaperusteisesta hinnoittelusta kuvaavat niitä periaatteita, joiden pohjalta KKV arvioi julkisyhteisöjen hinnoittelua. Suuntaviivojen avulla julkisyhteisöt voivat myös itse arvioida oman toimintansa kilpailuneutraaliutta. Suuntaviivoja on nyt päivitetty tarkentamalla tuottovaatimusten määrittämistä ja huomioimalla kilpailulain viimeaikaiset muutokset.

Kilpailulaki edellyttää, että taloudellista toimintaa harjoittavat julkisyhteisöt, kuten kunnat ja kuntayhtymät, noudattavat markkinaperusteista hinnoittelua toimiessaan yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan pyrkimystä kannattavaan liiketoimintaan ottamalla huomioon toiminnan tulot ja kustannukset sekä vaatimalla toimintaan sitoutuneille varoille kohtuullinen tuotto.

Suuntaviivoissa esitetyt hinnoittelun arviointiperiaatteet perustuvat kilpailuneutraliteettisääntelyn tavoitteeseen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisista kilpailuedellytyksistä. Suuntaviivoissa kuvataan KKV:n hinnoitteluvalvontaa ja siihen liittyvää julkisyhteisöjen kilpailullisen toiminnan arviointia käytännössä. Lisäksi julkinen sektori voi hyödyntää suuntaviivoja arvioidessaan itse oman hinnoittelunsa markkinaperusteisuutta.

Täsmennyksiä kohtuullisen tuoton arviointiin

Päivitetyissä suuntaviivoissa on tarkennettu KKV:n käyttämiä valvontamenetelmiä erityisesti kohtuullisen tuoton arvioimiseksi kilpailulliseen toimintaan sitoutuneelle pääomalle.

”Hinnoittelussa huomioitavan tuottovaatimuksen tulisi olla riittävällä tasolla toiminnan ja toimialan riskitasoon nähden. Lisäksi on mahdollista tarkastella samalla alalla toimivien vertailukelpoisten yksityisten yritysten tuotto-odotuksia kilpailullisessa toimintaympäristössä. KKV:n valvontatoiminnassa hinnoittelun arviointi on aina tapauskohtaista. Tällöin kunkin tapauksen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon.”

Tutkimuspäällikkö Mia Salonen

Päivityksessä on huomioitu myös kilpailulakiin lisätty kirjanpidon eriyttämissäännös, jota on sovellettu 1.1.2020 alkaen. Eriyttämissäännöksen perusteella julkisyhteisöjen ja niiden määräysvaltaan kuuluvien toimijoiden on pidettävä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta erillistä kirjanpitoa sekä laadittava toiminnan tuotoista ja kuluista tilikausikohtainen tuloslaskelma, joka on julkinen ja esitettävä tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona. Lisäksi päivitetyissä suuntaviivoissa on huomioitu hyvinvointialueet, jotka kuuluvat 1.1.2023 alkaen kilpailulain soveltamisalaan.

Lisätietoja 

Mia Salonen

Tutkimuspäällikkö

Maria Tuominen

Asiantuntija