De uppdaterade riktlinjerna för marknadsmässig prissättning hjälper den offentliga sektorn att utvärdera verksamhetens konkurrensneutralitet

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) riktlinjer för marknadsmässig prissättning för offentliga samfund beskriver de principer utifrån vilka KKV bedömer den offentliga sektorns prissättning. Med hjälp av riktlinjerna kan de offentliga samfunden också själva utvärdera den egna verksamhetens konkurrensneutralitet. Riktlinjerna har nu uppdaterats genom att precisera hur avkastningskraven fastställs och genom att beakta de senaste ändringarna i konkurrenslagen.

Konkurrenslagen förutsätter att offentliga samfund som bedriver ekonomisk verksamhet, såsom kommuner och samkommuner, tillämpar marknadsmässig prissättning när de bedriver verksamhet på samma marknad med privata företag. Med marknadsmässig prissättning avses strävan efter lönsam affärsverksamhet med beaktande av verksamhetens inkomster och kostnader samt genom att kräva en skälig avkastning på de medel som är bundna till verksamheten.

De bedömningsprinciper för prissättningen som presenteras i riktlinjerna grundar sig på konkurrensneutralitetsregleringens mål om jämlika konkurrensförutsättningar för offentlig och privat näringsverksamhet. I riktlinjerna beskrivs KKV:s prissättningstillsyn och den tillhörande utvärderingen av offentliga samfunds verksamhet i ett konkurrensläge i praktiken. Dessutom kan den offentliga sektorn utnyttja riktlinjerna för att utvärdera den egna prissättningens marknadsmässighet.

Preciseringar i bedömningen av en skälig avkastning

I de uppdaterade riktlinjerna preciseras de tillsynsmetoder som KKV använder särskilt gällande bedömningen av en skälig avkastning på det kapital som är bundet till konkurrensutsatt verksamhet.

"Avkastningskravet som ska beaktas i prissättningen bör vara på en tillräcklig nivå i förhållande till verksamhetens och branschens risknivå. Dessutom är det möjligt att granska avkastningsförväntningarna för jämförbara privata företag inom samma bransch i en konkurrensutsatt verksamhetsmiljö. I KKV:s tillsynsverksamhet bedöms prissättningen alltid från fall till fall. På så sätt kan särdragen i varje fall beaktas."

Forskningschef Mia Salonen

I uppdateringen har man också beaktat konkurrenslagens bestämmelse om särredovisning, som har tillämpats från och med 1.1.2020. Enligt bestämmelsen om särredovisning ska offentliga samfund, samt aktörer som de har bestämmande inflytande över, föra separat bokföring över ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden samt upprätta en resultaträkning för varje räkenskapsperiod över verksamhetens intäkter och kostnader. Resultaträkningen ska vara offentlig och läggas fram som en not till bokslutet. Dessutom har man i de uppdaterade riktlinjerna beaktat välfärdsområdena som från och med 1.1.2023 omfattas av konkurrenslagens tillämpningsområde.

Mer information 

Mia Salonen

Forskningschef

Maria Tuominen

Sakkunnig