Perusteeton oikeuteen haastaminen kuluttajien piinana – 365 Hankinnan kaltaisia tapauksia voidaan nähdä vielä lisää

Monet kuluttajat ovat joutuneet osaksi täysimittaista oikeudenkäyntiä, kun sähköyhtiö 365 Hankinta on vienyt käräjäoikeuksiin perusteettomia velkomuskanteita. Kuluttaja-asiamies on huolissaan ilmiöstä, jossa oikeuden väärinkäyttö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia etenkin kuluttajille, mutta myös viranomaisille ja oikeuslaitokselle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi kesäkuussa 2022, että 365 Hankinta on vuoden alusta lähtien haastanut kuluttajia oikeuteen perusteetta. Yhtiö on pannut vireille satoja velkomuskanteita, joiden perusteena on ”avoin lasku”. Yhtiön laskutus- ja perintätavoissa on ilmennyt monenlaisia lainvastaisuuksia ja monet haasteen saaneet kuluttajat ovat kertoneet, ettei heillä ole ollut yhtiön sähkösopimusta lainkaan.

Epäselvyyksien kirjo on niin suuri, ettei KKV voi antaa kuluttajille yleisiä ohjeita tapauksia varten, eikä haastetilanteessa voi myöskään kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajan kannattaa kuitenkin harkita kanteen kiistämistä, jos vaatimus on perusteeton.

Käräjäoikeuden on annettava haaste

Tuomioistuimet eivät yleensä voi viran puolesta puuttua perusteettomiin kanteisiin, vaan niiden on annettava asiassa haaste. Kuluttajan on itse vastustettava kannetta 14 päivän sisällä siitä, kun haaste on annettu hänelle tiedoksi. Vastustaessaan vaatimusta kuluttajan on kuitenkin varauduttava täysimittaiseen oikeudenkäyntiin. Vaikka kanteiden perusteet ja näyttö olisivat selvästi puutteellisia, kuluttaja saattaa tarvita oikeudenkäynnissä oikeusapua.

Oikeuden väärinkäyttö otettava vakavasti

Riidattomat asiat voidaan ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa, niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Summaarinen kanne on tavallista suppeampi ja se on helppo laittaa vireille väittämällä, että asia on riidaton, vaikka näin ei olisi. Perusteeksi näyttää käytännössä riittävän ”avoin lasku”. Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, se siirretään normaaliin riita-asioiden prosessiin. Tällä tavalla lukuisat velkomusta vastustavat kuluttajat ovat joutuneet osaksi täysimittaista oikeudenkäyntiä.

Oikeudenkäynti on asianosaiselle usein raskas kokemus. Tilanne on vastaajan kannalta erityisen hankala, kun kantaja on oletettavasti maksukyvytön. Oikeudenkäyntiin panostaminen ei ole järkevää, kun on odotettavissa, ettei vastapuoli pysty korvaamaan siitä syntyviä oikeudenkäyntikuluja. Kuluttaja-asiamiehellä on ilmiöstä jo runsaasti kokemusta. Tapaukset työllistävät myös ruuhkaisia tuomioistuimia.

”Perusteeton oikeuteen haastaminen on yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka ja se tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeusjärjestelmän ei pitäisi mahdollistaa tällaisten painostuskeinojen hyväksikäyttöä kuluttajien ja yhteiskunnan kustannuksella. Olemme aidosti huolissamme, että vastaava oikeuden väärinkäyttö yleistyy. Asiaa pitäisi selvittää ja ryhtyä toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies ei voi puuttua tuomioistuimissa tapahtuvaan oikeudelliseen perintään

Kuluttaja-asiamies saa jatkuvasti ilmoituksia perusteettomista velkomuskanteista. Kuluttaja-asiamiehellä ei kuitenkaan ole toimivaltaa puuttua tuomioistuimissa tapahtuvaan oikeudelliseen perintään. Tapaukset käsitellään ja ratkaistaan yksittäisinä tapauksina käräjäoikeuksissa. Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajia oikeudenkäynnissä silloin, kun tapauksella on kuluttajien yleisen edun kannalta merkitystä.

Jos kuluttaja haluaa vastustaa velkomusta, hänen kannattaa kääntyä oikeusavun tai yksityisen lakimiehen puoleen. Jos perinnän kohteena oleva sopimus on saatu aikaan harhaanjohtamalla tai jos yhtiö velkoo saatavaa, jota ei ole olemassa, kyse saattaa olla petoksen yrityksestä. Näissä tilanteissa on syytä tehdä asiasta rikosilmoitus.

 

28.11.2022 Korjattu otsikkoa, jossa yrityksen nimi oli kirjoitettu väärin.