Ogrundad stämning ett gissel för konsumenter – fler liknande fall som 365 Hankinta möjliga

Många konsumenter har blivit en del av en fullskalig rättegång när elbolaget 365 Hankinta har fört ogrundade fordringstalan till tingsrätten. Konsumentombudsmannen är bekymrad över fenomenet där missbruk av rätten orsakar orimliga följder särskilt för konsumenterna, men också för myndigheterna och rättsväsendet.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) berättade i juni 2022 att 365 Hankinta sedan början av året har stämt konsumenter utan grund. Bolaget har inlett hundratals fordringstalan som grundar sig på ”öppen räkning”. I bolagets fakturerings- och indrivningssätt har det förekommit många slags lagstridigheter och många konsumenter som fått en stämning har berättat att de inte alls har haft något elavtal hos bolaget.

Spektrumet av oklarheter är så stort att KKV inte kan ge konsumenterna allmänna anvisningar för fallen, och i en stämningssituation kan man inte heller vända sig till konsumentrådgivningen. Det lönar sig dock för konsumenten att överväga att bestrida talan om kravet är ogrundat.

Tingsrätten måste utfärda stämning

Domstolarna kan i allmänhet inte på tjänstens vägnar ingripa i ogrundade talan, utan de måste utfärda stämning i ärendet. Konsumenten ska själv motsätta sig talan inom 14 dagar från det att hen delgivits stämningen. När konsumenten motsätter sig kravet måste hen ändå förbereda sig på en fullskalig rättegång. Även om grunderna för och bevisen på talan är klart bristfälliga, kan konsumenten behöva rättshjälp i rättegången.

Missbruk av rätten ska tas på allvar

Ostridiga ärenden kan avgöras i tingsrätten genom ett skriftligt, så kallat summariskt förfarande. En summarisk talan är mer begränsad än normalt och det är lätt att väcka talan genom att påstå att ärendet är ostridigt även om det inte är så. I praktiken verkar det räcka med en ”öppen räkning” som grund. Om ett ärende som inletts genom en begränsad stämningsansökan bestrids, överförs det till en normal process för tvistemål. På detta sätt har ett stort antal konsumenter som motsatt sig indrivningen blivit en del av en fullskalig rättegång.

Rättegången är ofta en tung upplevelse för sakägaren. Situationen är särskilt svår för svaranden när käranden förmodligen är insolvent. Det är inte förnuftigt att satsa på rättegången när det kan förväntas att motparten inte kommer kunna ersätta rättegångskostnaderna. Konsumentombudsmannen har redan mycket erfarenhet av fenomenet. Fallen sysselsätter också de överbelastade domstolarna.

"Ogrundad stämning till domstol är en allvarlig sak för en enskild konsument och det blir också dyrt för samhället. Rättssystemet borde inte möjliggöra utnyttjandet av sådana påtryckningsmedel på konsumenternas och samhällets bekostnad. Vi är uppriktigt oroade över att liknande missbruk av rätten kommer att bli vanligare. Ärendet borde utredas och åtgärder vidtas för att förebygga missbruk."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen kan inte ingripa i rättslig indrivning i domstolar

Konsumentombudsmannen får kontinuerligt anmälningar om ogrundade fordringstalan. Konsumentombudsmannen har ändå inte behörighet att ingripa i rättslig indrivning vid domstolar. Fallen behandlas och avgörs som enskilda fall i tingsrätterna. Konsumentombudsmannen kan bistå konsumenter i rättegångar när fallet är av betydelse för konsumenternas allmänna intresse.

Om konsumenten vill motsätta sig fordringen lönar det sig att vända sig till rättshjälpen eller en privat jurist. Om det avtal som är föremål för indrivning har åstadkommits genom vilseledande eller om bolaget driver in en fordran som inte existerar, kan det vara fråga om försök till bedrägeri. I dessa situationer är det skäl att göra en brottsanmälan.

 

28.11.2022 Felstavning av företagets namn korrigerad i rubriken