Sähkösopimusten hintakattojen lakkauttaminen tuotti kuluttajille pettymyksiä

Tampereen Sähkölaitos ja Turku Energia lakkauttivat pörssisähkösopimustensa hintakatot sähkön markkinahintojen nopean nousun vuoksi. Monet asiakkaat pettyivät, sillä he olivat ajatelleet kyseisten sähkösopimusten tuovan suojaa juuri hintapiikkien varalta. Kuluttaja-asiamies tarkasteli menettelyä ja havaitsi ongelmia muutosten ja irtisanomisten toteuttamistavassa.

Tampereen Sähkölaitos poisti TuntiSähkö-sopimustensa hintakaton, eli kyseessä oli sopimuksen muuttaminen. Turku Energia puolestaan lakkautti Louna Hintakatto -tuotteen kokonaan, eli kyse oli sopimusten irtisanomisesta. Molemmissa tapauksissa oli kyse toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista, jolloin muutokset ja irtisanominen olivat tietyin ehdoin mahdollisia. Sähkönmyyjä ei saa kuitenkaan tehdä sopimukseen kuluttajan kannalta olennaisia muutoksia ja muutoksen peruste on ilmoitettava selkeästi.

Markkinoinnissa ei huomautettavaa, asiakkaiden pettymys silti oikeutettua

Kuluttaja-asiamies ei löytänyt hintakattojen markkinointitavasta sopimattomia tai harhaanjohtavia piirteitä. Useat kuluttajat ovat kuitenkin kertoneet valinneensa kyseiset tuotteet juuri hintakaton vuoksi, olettaen hintakaton suojaavan heitä tilanteessa, jossa sähkön pörssihinta nousee korkealle.

”Asiakkaiden pettymys sähköyhtiöiden menettelyyn on hyvin ymmärrettävää, sillä hintakatot kuopattiin juuri silloin kun asiakkailla olisi ollut niille tarvetta."

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Tampereen Sähkölaitoksen sopimusmuutokset olivat epäselviä, mutta vaikutukseltaan lainmukaisia

Kuluttaja-asiamies piti Tampereen Sähkölaitoksen sopimusmuutoksen toteuttamista kuluttajien kannalta epäselvänä, sillä yhtiö kertoi muutosperusteista liian laveasti vedoten sekä kohonneisiin sähkön hankintakustannuksiin että olosuhteiden olennaiseen muuttumiseen. Yhtiö sitoutui tulevissa sähkönmyyntisopimusten muutoksissa kertomaan asiakkaille selkeästi paitsi muutoksen sisällön myös sen, mihin sopimusehtojen kohtaan muutos perustuu.

Kuluttaja-asiamies arvioi, että Tampereen Sähkölaitoksen hintakaton poistaminen merkitsi useimmille asiakkaille noin 15–20 %:n laskennallista hinnankorotusta. Muutos voi jäädä myös tätä pienemmäksi, jos asiakas kykenee hyödyntämään pörssisähkön edullisia tunteja. Asiakkaat saattoivat myös vaihtaa toiseen sopimukseen saatuaan ilmoituksen hintakaton poistamisesta. Kuluttaja-asiamiehen kokonaisarvion mukaan Tampereen Sähkölaitoksen tekemää sopimusmuutosta ei voitu pitää sähkömarkkinalaissa tarkoitettuna olennaisena sopimusmuutoksena.

Turku Energia hyvitti hintakatosta maksettuja palvelumaksuja

Myös Turku Energian ilmoittamaa sopimuksen lopettamista kuluttaja-asiamies piti siltä osin epäselvänä, ettei yhtiön tiedotteessa kerrottu sopimuksen irtisanomisesta nimenomaisesti eikä tuotu esiin, mihin sähkönmyyntiehtojen kohtaan irtisanominen perustui. Turku Energia antoi kuluttaja-asiamiehelle sitoumuksen, jonka mukaan irtisanomisesta ilmoitetaan jatkossa asiakkaille selkeästi ja kerrotaan, mihin sopimusehtojen kohtaan irtisanominen perustuu.

Osa asiakkaista oli maksanut Louna Tunti -sopimuksen hintakatosta veloitettua palvelumaksua useita vuosia ja kysymys näiden maksujen hyvittämisestä nousi esiin sen jälkeen, kun Turku Energia oli lakkauttanut sopimuksen.

Turku Energian tekemän laskelman mukaan valtaosa lakkautetun sopimuksen piirissä olleista kuluttajista oli saanut hintakatosta enemmän hyötyä kuin olivat siitä palvelumaksuina maksaneet. Joillakin kuluttajilla tilanne oli kuitenkin päinvastainen eli he olivat hyötyneet hintakatosta maksujaan vähemmän. Näille kuluttajalle yhtiö ilmoitti maksavansa palautussumman, joka koostuu asiakkaan maksamien palvelumaksujen ja saadun hyödyn erotuksesta.

”Maksujen palauttaminen on hyvinkin perusteltua ottaen huomioon, että asiakkaat ovat saattaneet maksaa palvelumaksua jo pitkään ja sopimuksen lakkauttaminen tapahtui juuri siinä tilanteessa, jota varten hintakatto oli ollut tarkoitettu."

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen