Slopandet av pristaken för elavtal gjorde konsumenter besvikna

Tampereen Sähkölaitos och Åbo Energi avskaffade pristaken för sina börselavtal på grund av den snabba höjningen av marknadspriserna på el. Många kunder blev besvikna, eftersom de hade tänkt att dessa elavtal skulle ge skydd just mot pristoppar. Konsumentombudsmannen granskade förfarandet och upptäckte problem med sättet att genomföra ändringarna och uppsägningarna.

Tampereen Sähkölaitos avskaffade pristaket för sina TuntiSähkö-avtal, dvs. det var fråga om en ändring av avtalet. Åbo Energi lade ner produkten Louna Hintakatto helt och hållet, dvs. det var fråga om en uppsägning av avtal. I båda fallen var det fråga om avtal som gällde tills vidare, varvid ändringar och uppsägning på vissa villkor var möjliga. Elförsäljaren får dock inte göra sådana ändringar i avtalet som är väsentliga för konsumenten och grunden för ändringen ska anges tydligt.

Inget att anmärka på i marknadsföringen, kundernas besvikelse ändå berättigad

Konsumentombudsmannen hittade inga olämpliga eller vilseledande drag i sättet att marknadsföra pristak. Många konsumenter har dock berättat att de valt dessa produkter just på grund av pristaket, i hopp om att pristaket skyddar dem i en situation där börspriset på el stiger.   alinneensa kyseiset tuotteet juuri hintakaton vuoksi, olettaen hintakaton suojaavan heitä tilanteessa, jossa sähkön pörssihinta nousee korkealle.

”Kundernas besvikelse över elbolagens förfarande är mycket förståelig, eftersom pristaken avskaffades just när kunderna hade behövt dem."

– Konsumentombudsman Katri Väänänen

Avtalsändringarna av Tampereen Sähkölaitos var oklara, men till sin effekt lagenliga

Konsumentombudsmannen ansåg att det sätt på vilket Tampereen Sähkölaitos ändrade avtalet var oklart ur konsumentens synvinkel, eftersom bolaget berättade om grunderna för ändringen alltför brett med hänvisning till både ökade kostnader för elanskaffning och väsentliga förändringar i förhållandena. I de kommande ändringarna av elförsäljningsavtalen förband sig bolaget till att tydligt informera kunderna om förändringens innehåll men också om vilken punkt i avtalsvillkoren ändringen grundar sig på.  

Konsumentombudsmannen bedömde att slopandet av Tampereen Sähkölaitos pristak för de flesta kunder innebar en kalkylmässig prishöjning på cirka 15–20%. Förändringen kan också bli mindre om kunden kan utnyttja de förmånliga timmarna för börsel. Kunderna kunde också byta till ett annat avtal efter att de fått ett meddelande om att pristaket avskaffades. Enligt konsumentombudsmannens helhetsbedömning kunde avtalsändringen som Tampereen Sähkölaitos gjorde inte betraktas som en sådan väsentlig avtalsändring som avses i elmarknadslagen.  

Åbo Energi gottgjorde de serviceavgifter som betalades för pristaket

Konsumentombudsmannen ansåg att också avtalsuppsägningen som Åbo Energi meddelat var oklar, till den delen att det inte uttryckligen berättades om uppsägningen av avtalet i bolagets meddelande och att det inte framfördes på vilken punkt i elförsäljningsvillkoren uppsägningen grundade sig på. Åbo Energi gav konsumentombudsmannen en förbindelse enligt vilken kunderna i fortsättningen informeras tydligt om uppsägningen och om vilken punkt i avtalsvillkoren uppsägningen grundar sig på.   

En del av kunderna hade betalat serviceavgiften som debiterats för pristaket i Louna Tunti-avtalet i flera år och frågan om gottgörelse av dessa avgifter lyftes fram efter att Åbo Energi hade sagt upp avtalet.  

Enligt Åbo Energis kalkyl hade största delen av konsumenterna som omfattades av det uppsagda avtalet haft större nytta av pristaket än de hade betalat i form av serviceavgifter. För vissa konsumenter var situationen dock den motsatta, dvs. serviceavgifterna hade varit större än den nytta de hade fått av pristaket. För dessa konsumenter meddelade bolaget att det återbetalar ett belopp som består av skillnaden mellan de serviceavgifter som kunden betalat och den erhållna nyttan.

”Återbetalningen av avgifterna är mycket motiverad med tanke på att kunderna kan ha betalat serviceavgiften redan länge och att avtalet sades upp just i den situation för vilken pristaket var avsett."

– Konsumentombudsman Katri Väänänen