Taksialalle tietoa kilpailuvalvonnan painopisteistä

Taksiala on Suomessa historiansa suurimman muutoksen edessä, kun laki liikenteen palveluista astuu voimaan 1.7.2018. Tähän saakka hyvin raskaasti säännelty ala siirtyy kertaheitolla markkinaehtoiseen järjestelmään. Samalla myös kilpailuviranomaisen rooli ja tehtävät taksitoimialalla muuttuvat. KKV on julkaissut verkkosivuillaan taksialan yrityksille tietoa siitä, mihin asioihin kilpailuvalvonnassa tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota.

KKV:lle ja aikaisemmin Kilpailuvirastolle on tullut vuosien saatossa lukuisia yhteydenottoja taksimarkkinoilla esiintyvistä kilpailunrajoituksista. Virasto on kuitenkin jättänyt tapaukset tutkimatta, koska sääntelystä johtuen tutkinnalla ja mahdollisiin rajoituksiin puuttumalla ei olisi saatu aikaan kilpailun lisääntymistä markkinoilla.

Uuden lainsäädännön seurauksena KKV tulee 1.7.2018 lähtien puuttumaan kuluttajien kannalta haitallisiin taksialan yritysten menettelyihin, jotka rajoittavat kilpailua ja estävät taksialan avautumista. Tällaisia ovat kilpailevien yritysten haitallinen yhteistyö, kuten kartellit sekä esimerkiksi sellainen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, jossa määräävässä asemassa oleva yritys estää kilpailua välityspalveluiden tai taksikyytien markkinoilla. KKV:n verkkosivuilla on kerrottu esimerkkejä näistä menettelytavoista ja siitä, miten virasto niiden haitallisuutta arvioi.

On yritysten omalla vastuulla arvioida, onko niiden toiminta kilpailulain mukaista. KKV:lla ei ole toimivaltaa hyväksyä etukäteen yritysten välisiä menettelyjä, vaan kilpailunrajoituksiin puututaan jälkikäteisen arvioinnin perusteella. Sääntelyn muuttuessa on myös vaikea ennakoida, millaiseksi taksimarkkinat muodostuvat ja millaisia vaikutuksia yritysten menettelytavoilla on. Virasto tarjoaa kuitenkin yrityksille neuvontaa siitä, mitä asioita palvelujen toteuttamisessa on hyvä ottaa huomioon.

Lisätietoja:

apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621,
erikoistutkija Harri Puskala, p. 029 505 3664, etunimi.sukunimi@kkv.fi