Kilpailuvalvonnan painopisteet taksimarkkinoilla

KKV puuttuu kuluttajan kannalta haitallisiin taksialan yritysten menettelyihin, jotka rajoittavat kilpailua ja estävät taksialan avautumista. Tällaisia ovat

 • kilpailevien yritysten kuluttajille haitallinen yhteistyö, kuten kartellit
 • määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, kuten menettelytavat, joilla määräävässä asemassa oleva yritys (esimerkiksi tilausvälitysyhtiö) estää kilpailua välityspalveluiden tai taksikyytien markkinoilla

On yritysten omalla vastuulla arvioida, onko niiden toiminta kilpailulain mukaista. KKV:lla ei ole toimivaltaa hyväksyä etukäteen yritysten välisiä menettelyjä, vaan virasto puuttuu kilpailunrajoituksiin jälkikäteisen arvioinnin perusteella.

Kilpailulain tarkoitus ei kuitenkaan ole estää uusien innovatiivisten ja kuluttajia hyödyntävien palveluiden tuloa markkinoille. KKV tarjoaakin yrityksille neuvontaa siitä, mitä asioita palvelujen toteuttamisessa on hyvä ottaa huomioon.

Virastoon tulee edelleen runsaasti yhteydenottoja liittyen eri menettelytapoihin taksialalla. Virasto ei voi ottaa kantaa kaikkiin kysymyksiin, eikä se voi tutkia kaikkia yksittäisiä esille nostettuja menettelytapoja. Virasto toivoo, että yhteydenotot toimitettaisiin ensisijaisesti kilpailuvalvonnan vihjesivuston kautta. Virasto ei vastaa kaikkiin saapuneisiin yhteydenottoihin ja ne kaikki eivät johda tutkintaan.

Kilpailevien yritysten välinen yhteistyö

Itsenäiset yrittäjänä toimivat autoilijat ovat keskinäisiä kilpailijoita riippumatta siitä, kuuluvatko ne samaan tilausvälityskeskukseen vai eivät. Yksittäisen välityskeskuksen piirissä tehtävä kilpailua rajoittava yhteistyö on vähemmän haitallista markkinoiden toimivuudelle kokonaisuutena, jos markkinoilla toimii useita välityskeskuksia ja niiden välinen kilpailu on toimivaa. Virasto ottaa tämän näkökulman huomioon erityisesti siinä, millaisia tapauksia otetaan yksityiskohtaiseen tutkintaan. Taksiyrittäjä tai -yhtiö, jolla on työntekijöinä omia autoilijoita, muodostaa yhden yrityksen eivätkä kilpailevien yritysten välistä yhteistyötä koskevat säännöt koske sen sisäistä toimintaa.

Kilpailulaki kieltää kilpailevien yritysten menettelyt, joiden tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen tai joiden seurauksena kilpailu rajoittuu. Kilpailevat yritykset eivät esimerkiksi saa sopia hinnoista tai tehdä muuta hintayhteistyötä, jakaa markkinoita tai tehdä keskenään tarjousyhteistyötä. Kiellettyjä ovat siis esimerkiksi hinnoista sopiminen, markkinoiden jakaminen ja tarjouskartellit.

Kilpailua rajoittavakin yhteistyö voi olla sallittua, jos siitä syntyy enemmän hyötyä kuin haittaa kuluttajille. Yhteistyön on tällöin oltava täysin välttämätöntä tämän hyödyn aikaansaamiseksi.

KKV arvioi yhteistyön vaikutuksia kilpailulle aina tapauskohtaisesti ja jälkikäteen seuraavan kehikon mukaisesti:

Esimerkkejä kielletystä yhteistyöstä ja sen arvioinnista 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Tilausvälityskeskus tai muu taksiyhtiö voi olla määräävässä asemassa, jos sen asema markkinoilla on niin vahva, että se pystyy toimimaan kilpailijoista riippumattomalla tavalla. Määräävä markkina-asema ei itsessään ole kielletty, mutta sen väärinkäyttö on. Määrävään aseman olemassaoloa arvioitaessa otetaan huomioon

 • Millainen markkinaosuus välityskeskuksella tai taksiyhtiöllä on ja miten markkinaosuus on kehittynyt? Erityisen suuri (yli 50%) markkinaosuus luo kumottavissa olevan olettaman määräävästä asemasta, mutta määräävä asema voi olla myös matalammalla markkinaosuudella.
 • Onko alueella muita välitysyhtiöitä tai taksiyhtiöitä ja mikä niiden markkinaosuus on?
 • Ovatko Kela-kyydit vain kyseisen välityskeskuksen tai taksiyhtiön hallussa?
 • Mitkä muut tekijät vahvistavat kyseisen välityskeskuksen tai taksiyhtiön asemaa markkinoilla?

Määräävässä asemassa olevalla tilausvälityskeskuksella on korostettu velvollisuus huolehtia siitä, että se ei vaikeuta kilpailua

 • Määräävässä asemassa olevalla tilausvälityskeskuksella on velvollisuus ottaa välityksen piiriin kaikki taksiyrittäjät, ellei se voi osoittaa objektiivisesti perusteltua syytä kieltäytyä.
 • Määräävässä asemassa olevan tilausvälitysyhtiön on jaettava kyydit kaikille taksiyrittäjille objektiivisin kriteerein.
 • Määräävässä asemassa oleva tilausvälitysyhtiö ei saa suoraan tai epäsuorasti rajoittaa sen piiriin kuuluvien yritysten mahdollisuutta ottaa muiden tilausvälitysyhtiöiden kyytejä.

Miten KKV puuttuu havaitsemiinsa ongelmiin?

KKV tutkii taksimarkkinoita sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Viraston toimenpiteet määräytyvät sen mukaan, miten vakavaa ja haitallista yrityksen menettely on.

 • Ongelma korjataan toimijoiden esittämillä sitoumuksilla.
 • KKV määrää menettelyn lopetettavaksi. Jos kiellettyä menettelyä jatketaan, virasto vie asian markkinaoikeuteen.
 • Vakavista kilpailulain rikkomuksista KKV esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä.

KKV:n tehtäviin ja toimivaltaan ei sen sijaan kuulu tilausvälitysvälitysyhtiön ja yksittäisen taksiyrittäjän välisen riita-asian ratkaiseminen tai puuttuminen menettelytapoihin, jotka eivät vaikuta kilpailun toimivuuteen markkinoilla yleisesti, vaikka menettelytapa olisikin yksittäisen elinkeinonharjoittajan kannalta ongelmallinen.

Yhteystiedot 

Yhteydenotot taksimarkkinoihin liittyvissä valvonta-asioissa

Valtteri Virtanen

Johtaja, yksikön päällikkö

Eero Hämäläinen

Johtava asiantuntija