Information till taxibranschen om konkurrensövervakningens prioriteringar

Taxibranschen står inför sin största reform i Finlands historia när lagen om transportservice träder i kraft 1.7.2018. Branschen som hittills har varit strängt reglerad övergår då i ett slag till ett marknadsbaserat system. Samtidigt förändras även konkurrensmyndighetens roll och uppdrag inom taxibranschen. KKV har på sin webbplats publicerat information till taxibranschens företag om vilka saker som framförallt kommer att uppmärksammas när det gäller konkurrensövervakningen.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV), liksom det tidigare Konkurrensverket, har under årens lopp kontaktats otaliga gånger om de konkurrensbegränsningar som förekommer på taximarknaden. KKV har ändå inte utrett dessa fall eftersom det inte på grund av rådande regleringar hade varit möjligt att öka konkurrensen på marknaden genom att utreda och ingripa i eventuella begränsningar.

Till följd av den nya lagstiftningen kommer KKV från 1.7.2018 att ingripa när företag inom taxibranschen agerar på ett sätt som är till skada för konsumenterna, det vill säga begränsar konkurrensen och hindrar att taxibranschen öppnas upp. Här kan det handla om ett samarbete mellan konkurrerande företag som är till skada, såsom karteller och till exempel sådant missbruk av en dominerande ställning på marknaden där ett företag som har en dominerande ställning hindrar konkurrensen på marknaden för förmedlingstjänster eller taxiresor. På KKV:s webbplats finns specifika exempel om den här typen av förfaringssätt och hur ämbetsverket bedömer huruvida de är till skada.

Företagen har själva ansvar för att bedöma huruvida deras verksamhet strider mot konkurrenslagen. KKV har inte behörighet att på förhand godkänna förfaranden mellan företag, utan ingriper i konkurrensbegränsningar utgående från en bedömning som görs i efterhand. När regleringen ändrar är det samtidigt svårt att förutspå hur taximarknaden kommer att se ut framöver och hurdana effekter företagens tillvägagångssätt kommer att ha. KKV erbjuder dock taxiföretagen rådgivning om hurdana saker det är bra att beakta när tjänsterna verkställs.

Mer information om konkurrensövervakningen på taximarknaden

Minneslista om Taximarknaden öppnas för konkurrens och konkurrensövervakningens prioriterade områden i taxibranschen

 

Mer information: 

biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621, specialforskare Harri Puskala, tfn 029 505 3664, fornamn.efternamn@kkv.fi