Uudistunut kuluttajansuojalaki kattaa nyt myös digitaaliset tavarat ja palvelut

Jos älykello tai älytelevisio ei toimi niin kuin pitäisi, tai digitaalinen palvelu takkuaa, on kuluttajalla jatkossa paremmat mahdollisuudet saada virhe hyvitetyksi. Kuluttajansuojalain uudistus toi uusia säännöksiä etenkin digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja sisältöjen virhetilanteisiin. Lisäksi perinteisen tavarankaupan virhesääntelyyn tuli muutoksia. Uudet säännökset koskevat 1.1.2022 jälkeen solmittuja sopimuksia.  

Tavarat, digitaaliset sisällöt ja digitaaliset palvelut kytkeytyvät yhä vahvemmin yhteen ja kuluttajille on tarjolla sopimuskokonaisuuksia, jotka sisältävät näitä kaikkia. Kuluttajansuojalain virhevastuusääntely uudistui vuoden 2022 alussa ja lakiin lisättiin muun muassa täysin uusi luku digitaalisista sisällöistä ja palveluista.

”Kuluttajansuojan on vastattava tämän päivän tarpeisiin ja on hyvä, että saamme uusia työkaluja virhetilanteiden ratkomiseen. Esimerkiksi päivitysten toimittaminen digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin on tuottanut monelle päänvaivaa viime vuosina ja nyt myyjän on selkeämmin otettava päivityksistä vastuu”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Digitaaliset sisällöt ja palvelut laajasti lain piiriin

Myyjällä on vastuu siitä, että digitaalinen sisältö tai palvelu vastaa sovittua ja yleisiä vaatimuksia laadultaan, toimivuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan. Ostajan tulee lähtökohtaisesti saada digitaalisen sisällön ja palvelun uusin saatavilla oleva versio ja se pitää toimittaa ilman aiheetonta viivästystä.

Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on yrityksen vastuulla oleva virhe, ostaja saa vaatia virheen oikaisemista, hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista sekä lisäksi vahingonkorvausta.

Uusi laki kattaa esimerkiksi tietokoneohjelmat, digitaaliset pelit ja sähköiset kirjat. Lain piiriin kuuluvat myös pilvipalvelut ja sosiaalisen median kaltaiset palvelut, sekä pikaviestimiä kuten WhatsApp tai Facebook Messenger. Sääntely ei siis koske pelkästään rahalla hankittuja sopimuksia, vaan myös sopimuksia, joissa kuluttaja sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi markkinointia varten. Sääntely ei vaikuta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen.

Myyjän tulee huolehtia päivityksistä

Digitaaliset sisällöt ja palvelut sekä digitaalisia elementtejä sisältävät tavarat vaativat yleensä päivityksiä. Myyjä on velvollinen toimittamaan päivitykset sopimuksen mukaisesti. Myyjän on lisäksi varmistettava, että tarpeellisista tietoturva- ja muista päivityksistä kerrotaan ja että päivitykset toimitetaan kuluttajalle riittävän pitkän ajanjakson ajan.

Kuluttaja saa vapaasti päättää, asentaako hän toimitetut päivitykset. Jos kuluttaja päättää olla asentamatta päivityksiä, se voi kuitenkin vaikuttaa myyjän vastuuseen.

Yritys saa tietyin edellytyksin tehdä pidemmän ajan kuluessa toimitettaviin digitaalisiin sisältöihin ja palveluihin muitakin kuin välttämättömiä muutoksia, kuten päivityksiä ja parannuksia. Jos muutos heikentää kuluttajan mahdollisuutta käyttää digitaalista sisältöä tai palvelua, hän voi tietyin ehdoin purkaa sopimuksen.

Kuluttajansuoja vahvistuu tavaran virheessä

Virhevastuun kestolla ei jatkossakaan ole takarajaa, vaan se määräytyy tavaran oletetun käyttöiän perusteella. Esimerkiksi television tai älypuhelimen tulee normaalisti kestää useita vuosia. Takuuajan päättyminen ei vapauta myyjää, valmistajaa eikä maahantuojaa virhevastuusta.

Laissa säädetään entistä tarkemmin virheettömän tavaran ominaisuuksista. Tavaran tulee vastata sovittua ja täyttää sille asetetut yleiset vaatimukset. Kuten aikaisemminkin, virheet tulee ensisijaisesti oikaista ja toissijaisesti voidaan sopia hinnanalennuksesta tai kaupan purkamisesta. Uudessa laissa kuitenkin korostetaan aiempaa enemmän myyjän vastuuta myymistään tuotteista ja virhetilanteiden asianmukaisesta hoitamisesta.

Jatkossa kuluttajalla on lähtökohtaisesti vapaus valita, korjataanko vai vaihdetaanko virheellinen tavara. Valinnanvapaus ei kuitenkaan ole ehdoton. Jos tavarassa on esimerkiksi vähäinen ja helposti korjattava virhe, saa myyjä yleensä vaihtamisen sijasta korjata tavaran. Käytetyn auton virhe hyvitetään käytännössä korjaamalla, hintaa alentamalla tai purkamalla kauppa.

Laki määrittelee entistä tarkemmin, milloin kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai purkaa kauppa. Uusilla säännöksillä pyritään ehkäisemään korjauskierteitä ja siksi kaupan purkua tai hinnanalennusta voi pääsääntöisesti vaatia jo yhden tuloksettoman korjaus- tai vaihtoyrityksen jälkeen.