Den förnyade konsumentskyddslagen omfattar nu även digitala varor och tjänster

Om en smartklocka eller smart-tv inte fungerar som den ska, eller om en digital tjänst krånglar, har konsumenten i fortsättningen bättre möjligheter att få gottgörelse för felet. Reformen av konsumentskyddslagen medförde nya bestämmelser om fel på digitala produkter, tjänster och digitalt innehåll. Dessutom ändrades bestämmelserna om fel när det gäller traditionella köp av varor. De nya bestämmelserna gäller avtal som ingåtts efter den 1 januari 2022.  

 Varor, digitalt innehåll och digitala tjänster är allt mer sammankopplade och konsumenterna erbjuds avtalshelheter som omfattar alla dessa. Bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen förnyades i början av 2022. Bland annat fogades ett helt nytt kapitel om digitalt innehåll och digitala tjänster till lagen. 

”Konsumentskyddet måste motsvara dagens behov och det är bra att vi får nya verktyg för att lösa felsituationer. Att till exempel leverera uppdateringar till digitala apparater och tjänster har orsakat huvudbry för många under de senaste åren och nu måste säljaren tydligare ta ansvar för uppdateringarna”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen. 

Digitalt innehåll och digitala tjänster omfattas i stor utsträckning av lagen  

Säljaren ansvarar för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten motsvarar de överenskomna och allmänna kraven i fråga om kvalitet, funktion och kompatibilitet. Köparen ska i regel få den senaste tillgängliga versionen av digitalt innehåll och en digital tjänst, och det ska levereras utan obefogat  dröjsmål.

Om det förekommer fel i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som företaget ansvarar för, får köparen kräva att felet avhjälps, att priset sänks eller att avtalet hävs samt dessutom skadestånd.

Den nya lagen omfattar till exempel datorprogram, digitala spel och elektroniska böcker. Lagen omfattar också molntjänster och tjänster som motsvarar sociala medier, samt snabbmeddelanden  som WhatsApp eller Facebook Messenger. De nya bestämmelserna ska inte bara tillämpas på avtal med stöd av vilka en konsument förbinder sig att betala ett visst pris för digitalt innehåll eller digitala tjänster, utan också på avtal med stöd av vilka en konsument förbinder sig att lämna ut personuppgifter.  Bestämmelserna påverkar inte tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen.

Säljaren är skyldig att sörja för de uppdateringar

Digitalt innehåll och digitala tjänster samt varor som innehåller digitala delar kräver i allmänhet uppdateringar. Säljaren är skyldig att

tillhandahålls uppdateringarna i enlighet med avtalet. Säljaren ska dessutom se till att informera om nödvändiga datasäkerhetsuppdateringar och övriga uppdateringar och att uppdateringarna levereras till köparen under en tillräckligt lång period.

Konsumenterna får fritt bestämma om de installerar uppdateringar som näringsidkaren tillhandahållit. Om konsumenten beslutar att inte installera uppdateringarna kan det dock påverka säljarens ansvar.

Företag får under vissa förutsättningar göra andra än nödvändiga ändringar i digitalt innehåll och digitala tjänster som levereras under en längre tidsperiod, såsom uppdateringar och förbättringar. Om ändringen försämrar konsumentens möjlighet att använda digitalt innehåll eller digitala tjänster kan konsumenten på vissa villkor häva avtalet.

Konsumentskyddet stärks om det är fel på varan

Det finns fortsättningsvis ingen bakre gräns för hur länge ansvar för fel gäller, utan det bestäms utifrån varans förväntade livslängd. Till exempel ska en tv eller smarttelefon normalt hålla i flera år. Att garantin löper ut befriar varken försäljaren, från ansvar för fel.

Lagen innehåller noggrannare bestämmelser än tidigare om egenskaperna hos en felfri vara. Varan ska motsvara det överenskomna och uppfylla de allmänna krav som ställs på den. Precis som tidigare ska fel i första hand avhjälpas. I andra hand kan man komma överens om prisavdrag eller om att häva köpet. I den nya lagen betonas dock säljarens ansvar för de produkter han eller hon säljer och för att felsituationer hanteras på behörigt sätt i högre grad än tidigare.

I fortsättningen har konsumenten i princip frihet att välja om en defekt vara ska repareras eller bytas ut. Valfriheten är dock inte ovillkorlig. Om felet på varan till exempel är litet och lätt kan avhjälpas, får säljaren i allmänhet reparera varan i stället för att byta ut den. Ett fel på en begagnad bil gottgörs i praktiken genom att reparera den, sänka priset eller häva köpet.

Lagen innehåller närmare bestämmelser än tidigare om när konsumenten har rätt att kräva prisavdrag eller häva ett köp. Syftet med de nya bestämmelserna är att förebygga reparationsspiraler och därför kan man i regel kräva att avtalet hävs eller att man får prisavdrag redan efter ett resultatlöst reparations- eller bytesförsök.