Uudistuva vesihuolto tarvitsee julkisia ja yksityisiä toimijoita

Suomen vesihuoltoa on pakko uudistaa, jos se halutaan pitää toimintakykyisenä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten perusteella vesihuoltoverkoston saneeraustarpeet aiheuttavat tulevaisuudessa ongelmia etenkin pienempien vesihuoltolaitosten osaamiselle. Vesihuollon turvaamiseksi vesihuoltolaitokset ovat joutuneet hakemaan ratkaisuja yhteistyömalleista ja yhdistymisistä vesilaitosten välillä sekä yhteistyöstä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Vesihuollon uudistamisessa on otettava huomioon, että vesihuolto on välttämätön palvelu, jonka pitää olla kaikkien kuluttajien saatavilla kohtuullisin ehdoin ja hinnoin. Siksi koko toiminnon yksityistäminen ei sovi vesihuoltoon, mutta yksityisillä toimijoilla voi olla merkittävä rooli vesihuollon palvelutuotannossa.

Suomen vesijohtoverkosto on niin vanhentunut, että nykyisen tasoinen vesihuolto ei tulevaisuudessa enää ole mahdollista ilman mittavia korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä. Asiaan on tartuttu maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmistellussa Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmassa.

KKV:n tehtävä on varmistaa markkinoiden toimivuus sekä turvata kuluttajan asemaa myös vesihuollossa. Virasto on Uudistuva vesihuolto -tutkimusraportissa selvittänyt vesihuollon nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia aluehallintovirastojen toteuttaman kyselyn pohjalta.

Entistä toimintakykyisempiä vesihuoltolaitoksia

Merkittävä osa Suomen vesihuollon toimijoista on pieniä vesiosuuskuntia, joilla on pulaa resursseista ja osaamisesta. Niiden on myös vaikea saada ikääntyvien henkilöiden tilalle uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Vesihuoltolaitosten mukaan yhdistyminen isompaan toimijaan tai organisoituminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi voisi parantaa vesiosuuskuntien taloudellisia toimintaedellytyksiä, lisätä niiden asiantuntemusta vesihuoltolain vaatimusten mukaisesta toiminnasta ja tehostaa sitä kautta toimintaa.

Yhdistämisen vaihtoehtona vesihuoltolaitosten vastauksissa nousee seudullinen yhteistyö­, jonka avulla esimerkiksi ylläpito- ja huoltotöitä saa jaettua. Isommat vesihuollon kokonai­suudet saattaisivat myös kiinnostaa vesialan yrityksiä sekä synnyttää uusia yrityksiä ja palvelujen tarjoajia.

Kestävä ja toimintakykyinen vesihuolto edellyttää panostamista vesihuollon pitkäjänteiseen kehittämiseen tietojärjestelmien ja digitali­saation avulla. Suurella osalla vesi­huoltolaitoksia digitalisaation hyödyntäminen on kuitenkin vielä alkutekijöissään tietotaidon ja resurssien puutteen vuoksi.

Vesimaksujen korotukset eivät voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin

Vesihuollon perus- ja käyttömaksuihin kohdistuu korotuspaineita vesihuoltoverkoston merkittävän korjaustarpeen vuoksi. KKV painottaa, että vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka saatavuus ja kohtuulliset ehdot on turvattava kaikille kuluttajille taloudellisesta asemasta riippumatta. Kuluttajat eivät saa joutua taloudellisesti kohtuuttomaan tilanteeseen maksujen korotuksen seurauksena.

Toimintojen ulkoistamisille sijaa myös vesihuollossa

Koska vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, julkisilla toimijoilla tulee olla vahva asema vesihuollon toteuttamisessa ja ohjaamisessa. KKV:n Ulkoistaminen ja yksityisten toimijoiden rooli vesihuollossa -tutkimusraportin mukaan yksityisiä toimijoita ja niiden osaamista on kuitenkin mahdollista hyödyntää vesihuollon operointitoiminnoissa. Vaikka raportin mukaan vesihuoltolaitokset haluavat säilyttää itsellään riittävän osaami­sen perustoiminnoista, ne näkevät tietyissä toiminnoissa myös ulkoistamispotentiaalia. Ulkoistamismahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin se, että osalla alueita on vain vähän palveluntarjoajia.

Yksityisten toimijoiden roolista vesihuollon uudistamisessa olisikin käytävä laajempaa keskustelua. Tiettyjä toimintoja ulkoistamalla ja yritysten asiantuntemusta hyödyntämällä voi olla mahdollista kehittää palveluita, lisätä toiminnan tehokkuutta ja luoda uutta liiketoimintaa. Ulkoistamisen edut ja haitat riippuvat kuitenkin aina tilanteesta ja alueen olosuhteista. Siksi on huolellisesti arvioitava, mitkä toiminnot sopivat ulkoistettaviksi ja mitkä eivät.

Uudistuva vesihuolto, Kilpailu- ja kuluttajaviraston Tutkimusraportteja 3/2022

Ulkoistaminen ja yksityisten toimijoiden rooli vesihuollossa, Kilpailu- ja kuluttajaviraston Tutkimusraportteja 4/2022

Lisätietoja

Uudistuva vesihuolto -raportti: Johtava asiantuntija Helena Tuorila, p. 029 505 3653
Ulkoistaminen ja yksityisten toimijoiden rooli vesihuollossa -raportti: Johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, p. 029 505 3264
etunimi.sukunimi@kkv.fi