Reformeringen av vattentjänsterna behöver offentliga och privata aktörer

Vattenförsörjningen i Finland måste förnyas om man vill hålla den funktionsduglig. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredningar orsakar vattentjänstnätets saneringsbehov problem i framtiden, särskilt för de mindre vattentjänstverkens kompetens. För att trygga vattenförsörjningen har vattentjänstverken varit tvungna att söka lösningar från samarbetsmodeller och sammanslagningar av vattentjänstverken samt från samarbete med privata tjänsteleverantörer. När vattentjänsterna förnyas måste man beakta att vattenförsörjning är en nödvändig tjänst som ska vara tillgänglig för alla konsumenter på rimliga villkor och till rimliga priser. Därför lämpar sig inte privatisering av hela verksamheten för vattenförsörjningen, men privata aktörer kan ha en betydande roll i produktionen av vattentjänster.

Finlands vattenledningsnät är så föråldrat att vattenförsörjning på nuvarande nivå inte längre är möjlig i framtiden utan omfattande reparations- och utvecklingsåtgärder. Detta har tagits upp i programmet för den nationella vattentjänstreformen som beretts under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.

KKV:s uppgift är att säkerställa marknadens funktion och trygga konsumentens ställning även inom vattenförsörjningen. Verket har i forskningsrapporten Reformering av vattentjänsterna utrett vattenförsörjningens nuläge och utvecklingsmöjligheter utifrån en enkät som regionförvaltningsverken genomfört.

Allt mer funktionsdugliga vattentjänstverk

En betydande del av aktörerna inom vattenförsörjningen i Finland är små vattenandelslag som saknar resurser och kompetens. De har också svårt att få med nya människor i verksamheten för att ersätta äldre personer. Enligt vattentjänstverken kunde en sammanslagning med en större aktör eller organisering till större helheter förbättra vattenandelslagens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, öka deras sakkunskap om verksamhet enligt kraven i lagen om vattentjänster och därigenom effektivisera verksamheten.

Som alternativ till sammanslagning lyfts i vattentjänstverkens svar fram regionalt samarbete, med hjälp av vilket till exempel underhålls- och servicearbeten kan fördelas. Större helheter av vattentjänster kan också intressera företag inom vattenförsörjning och skapa nya företag och tjänsteleverantörer.

Hållbar och funktionsduglig vattenförsörjning förutsätter satsningar på långsiktig utveckling av vattentjänsterna med hjälp av datasystem och digitalisering. I en stor del av vattentjänstverken är utnyttjandet av digitaliseringen dock fortfarande i startgroparna på grund av bristande kunskaper och resurser.

Höjningar av vattenavgifterna kan inte leda till oskäliga situationer

Grund- och bruksavgifterna för vattentjänsterna måste sannolikt höjas på grund av det betydande reparationsbehovet i vattentjänstnätet. KKV betonar att vattenförsörjningen är en nödvändig tjänst vars tillgänglighet och rimliga villkor ska tryggas för alla konsumenter oberoende av deras ekonomiska ställning. Konsumenterna får inte hamna i en ekonomiskt orimlig situation till följd av höjda avgifter.

Utrymme för utkontraktering av funktioner även inom vattenförsörjningen

Eftersom vattentjänsterna är nödvändiga tjänster ska de offentliga aktörerna ha en stark ställning i genomförandet och styrningen av vattentjänsterna. Enligt KKV:s forskningsrapport Utkontraktering och privata aktörers roll i vattenförsörjningen är det dock möjligt att utnyttja privata aktörer och deras kompetens i vattentjänsternas operationsverksamhet. Även om vattentjänstverken enligt rapporten vill behålla tillräcklig kompetens om de grundläggande funktionerna, ser de i vissa funktioner också potentialen för utkontraktering. Möjligheterna till utkontraktering begränsas dock av att det i en del områden endast finns få tjänsteleverantörer.

Det borde föras en mer omfattande diskussion om de privata aktörernas roll i reformen av vattentjänsterna. Genom att lägga ut vissa funktioner på entreprenad och utnyttja företagens sakkunskap kan det vara möjligt att utveckla tjänsterna, öka verksamhetens effektivitet och skapa ny affärsverksamhet. För- och nackdelarna med utkontrakteringen beror dock alltid på situationen och förhållandena i området. Därför måste man noggrant bedöma vilka funktioner som är lämpliga för utkontraktering och vilka som inte är det.

Reformering av vattentjänsterna, Konkurrens- och konsumentverkets forskningsrapporter 3/2022

Utkontraktering och privata aktörers roll i vattenförsörjningen, Konkurrens- och konsumentverkets forskningsrapporter 4/2022

Mer information

Rapporten Reformering av vattentjänsterna: Ledande sakkunnig Helena Tuorila, tfn 029 505 3653

Rapporten Utkontraktering och privata aktörers roll i vattenförsörjningen: Ledande ekonom Antti Saastamoinen, tfn 029 505 3264

fornamn.efternamn@kkv.fi