Jätteenkuljetukselle alakohtaiset sopimusehdot

Suomessa ei ole aiemmin ollut kuluttajien tekemille jätteenkuljetussopimuksille yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttaja-asiamies olisi tarkastanut ja hyväksynyt. Nyt tällaiset alakohtaiset ehdot ovat valmistuneet. Kuluttaja-asiamiehen neuvotteluosapuolina ehtojen laadinnassa olivat jätealan kuljetusyrityksiä edustavat Kierrätysteollisuus ry ja SKAL ry. Yli kaksi kolmesta alan kuljetusyrityksistä kuuluvat näiden järjestöjen piiriin.

Kotitalouksien sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetus voidaan jätelain mukaan järjestää joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai vaihtoehtoisesti niin, että kiinteistön haltijana oleva kuluttaja sopii siitä suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Kunta päättää, kumpaa jätteen kuljetustapaa kunnan alueella noudatetaan. Jos kunta valitsee vaihtoehdon, jossa kuluttaja tekee itse sopimuksen jätteen kuljettajan kanssa, tällainen sopimus on kuluttajansuojalain piiriin kuuluva palvelusopimus elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.

Uudet ehdot ”Ympäristöhuollon yleiset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille” sisältävät määräyksiä muun muassa jätteenkuljetussopimuksen tekemisestä, sen muuttamisesta ja irtisanomisesta sekä palvelun virheestä. Lähtökohtana on, että sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana ja molempien sopijapuolten osalta neljän viikon irtisanomisajalla. Sopimushintoja voidaan muuttaa ehdoissa mainituilla perusteilla silloin, jos esimerkiksi jätteiden kuljetuksen kustannukset, jätteiden käsittely- tai hyötykäyttömaksut tai hintoihin sisältyvät verot muuttuvat. Yrityksen on ilmoitettava muutoksista kuluttajalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Jätteenkuljetuksesta kuluttajalle annettavasta laskusta tulee ilmetä muun muassa maksettava määrä, eräpäivä, maksun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten. Yritys laskuttaa sopimukseen sisältyvistä palveluista jälkikäteen, kun palvelu on suoritettu. Jos kuluttaja ei maksa palvelumaksua sovittuna aikana, toimeksisaajalla on oikeus huomautuksen tai maksukehotuksen jälkeen pidättäytyä palvelun toimittamisesta.

Jätteenkuljettaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen edellyttämät tehtävät sopimuksessa määritellyn tason ja laadun mukaisesti. Tilaajana olevalla kuluttajalla on palvelun virheen vuoksi oikeus hinnanalennukseen. Näin on esimerkiksi silloin, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei muutoin järjestetä kunnan jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla, tai jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe. Tilaajan on kohtuullisen ajan kuluessa huomautettava virheestä sille, joka hoitaa palvelun laskutusta ja vaadittava hinnanalennusta. Hinnanalennuksen tulee vastata virheen laajuutta ja kestoa.

Jätehuoltosopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi vaiheessa neuvotteluin. Jollei asiassa päästä neuvotteluratkaisuun, kuluttajalla on oikeus saattaa jätehuoltosopimusta koskevat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle kuluttajan tulee olla yhteydessä myös KKV:n kuluttajaneuvontaan.

Jätteenkuljetusyrityksiä edustavat järjestöt, Kierrätysteollisuus ry ja SKAL ry, ovat ilmoittaneet ottavansa uudet kuljetusehdot käyttöön asteittain, kun sopimuksia solmitaan tai päivitetään. Kuluttaja-asiamiehen toiveena on, että käyttöönotto tapahtuisi mahdollisimman pian ja että uudet ehdot saisivat alalla laajan kattavuuden. Voimassa olevissa sopimuksissa uusien ehtojen käyttöönotto tapahtuu muiden sopimusmuutosten tapaan lähettämällä uudet ehdot kuluttajalle vähintään kuukautta ennen ehtojen voimaantuloa.