Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot uudistettu

Rakennusalan töihin on 1990-luvun puolivälistä alkaen sovellettu alan järjestöjen laatimia yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttaja-asiamies on tarkastanut ja hyväksynyt. Käytössä on ollut kahdet ehdot, joista toiset koskevat rakennusalan töitä ja toiset rakennusalan erikoistöitä. Ehdot on nyt päivitetty vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Rakennusalan töitä koskevia niin sanottuja RYS-9 ehtoja sovelletaan sellaisiin kokonaishinnaltaan yli 10 000 euron urakoihin, jotka koskevat rakennuksen tai sen yhteyteen kuuluvan kiinteän rakennelman rakentamista tai korjausrakentamista sekä tällaiseen hankkeeseen liittyvää osaurakkaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lvi-, maalaus-, sähköasennus-, katto- tai vedeneristystyöt. Myös asuinhuoneistojen peruskorjaus kuuluu ehtojen piiriin. Rakennusalan erikoistöitä koskevia niin sanottuja REYS-8 ehtoja sovelletaan puolestaan pienempiin, alle 10 000 euron urakoihin.

REYS-8 ja RYS-9 ehdot perustuvat pääosin kuluttajansuojalain rakennusurakoita ja kuluttajapalveluksia koskevien 8 ja 9 luvun säännöksiin. Näihin lukuihin on 2000-luvun aikana tehty varsin vähän muutoksia, eivätkä ehtoihin nyt tehdyt tarkistuksetkaan siksi ole kovin laajoja.

Ehdot säilyvät pääosin ennallaan

Merkittävimpiin ehtomuutoksiin lukeutuu esimerkiksi RYS-9 ehtoihin lisätty mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu sellaiselle urakoitsijalle, joka ei ole asettanut ennakkomaksun turvaavaa vakuutta. Lisäksi urakoitsijan virhevastuuta koskevassa ehtokohdassa on huomioitu ns. virheen ajankohtaolettaman pidentyminen 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Virheolettama-aika tarkoittaa sitä, että jos luovutusta seuraavan vuoden aikana huomataan virhe, sen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä.

REYS-8 ehdoissa on puolestaan tarkistettu muun muassa ehtojen takuuta koskevaa kohtaa tilanteissa, joissa urakoitsija on sitoutunut vastaamaan tietyn ajan materiaalien tai urakkasuorituksen käyttökelpoisuudesta.

Sopimusehtojen sisältö säilyy siis molemmissa ehdoissa pääosin ennallaan. Ehdoissa on säännöksiä muun muassa urakan sisällöstä, muutos- ja lisätöistä, urakkahinnasta ja sen muuttamisesta, työn luovutuksesta ja sen viivästymisestä sekä virheestä ja sen seuraamuksista. Ehdoissa määritellään myös tilaajan velvollisuudet, kuten maksuvelvollisuus ja myötävaikutusvelvollisuus sekä näihin velvollisuuksiin liittyvien laiminlyöntien seuraamukset.

Kirjalliset tarjoukset ja sopimukset ehkäisevät riitoja

Sopimusehtojen lisäksi uudistettuihin sopimusasiakirjoihin kuuluvat myös erilliset tarjous- ja sopimuskaavakkeet. Rakennusalan järjestöt Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,

Kattoliitto ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat ilmoittaneet, että niiden jäsenet ottavat uudet sopimusasiakirjat käyttöön elokuusta 2023 alkaen. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että sopijapuolet käyttäisivät sekä pienemmissä remonteissa että suuremmissa rakennusurakoissa kirjallisia sopimuksia mahdollisimman usein. Näin voidaan monissa tapauksissa välttyä tarpeettomilta riidoilta sopimuksen sisällöstä sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.