Yrityskauppavalvonta aloittaa avoimet kuulemiset yrityskauppojen vaikutuksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoittaa jatkossa verkkosivuillaan mahdollisuudesta lausua ilmoitettavien yrityskauppojen kilpailuvaikutuksista.

KKV:n tehtävänä on tutkia laissa määritellyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat sen selvittämiseksi, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. Markkinatoimijoiden, kuten yrityskaupan osapuolten asiakkaiden, kilpailijoiden ja tavarantoimittajien kuuleminen on keskeistä haitallisten vaikutusten havaitsemisessa ja selvittämisessä.

Avoin kuuleminen kilpailuvaikutuksista käynnistetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun KKV on vastaanottanut yrityskauppailmoituksen. Lausunnot pyydetään toimittamaan virastolle pääsääntöisesti viiden työpäivän kuluessa kuulemisen käynnistämisestä.

KKV ilmoittaa kuulemisen käynnistämisestä verkkosivuillaan Yrityskauppavalvonnan Ajankohtaista -osiossa sekä sosiaalisen median kanavissaan. Kaikki käynnissä olevat kuulemiset näkyvät KKV:n Vireillä olevat yrityskaupat -sivulla. Kunkin yrityskaupan yhteydessä julkaistaan ilmoittajan näkemys yrityskaupan vaikutuksista sekä tarkemmat osallistumisohjeet kuulemiseen. Ilmoitukset uusista yrityskaupoista voi tilata myös esimerkiksi sähköpostitse RSS-syötteenä.

KKV voi lähettää jatkossakin markkinatoimijoille nimenomaisesti osoitettuja lausunto- ja selvityspyyntöjä sähköpostitse tai kyselytyökalujen avulla. Virasto toimii näin etenkin tapauksissa, joissa yrityskaupan osapuolilla on merkittävää päällekkäistä liiketoimintaa tai hallussaan kilpailijoille tärkeitä tuotantopanoksia tai jakelukanavia.

Lisätietoja 

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö

Yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. Ilmoitettavaa yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön ennen kuin KKV on hyväksynyt sen.

Valtaosa yrityskaupoista hyväksytään sellaisinaan viimeistään 23 työpäivän kuluessa käsittelyn alkamisesta. Yrityskaupat, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun, siirretään jatkoselvitykseen, jonka pituus on enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi viraston hakemuksesta pidentää käsittelyaikaa enintään 46 työpäivällä.

KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Yrityskaupan voidaan katsoa estävän tehokasta kilpailua esimerkiksi silloin, jos osapuolet ovat toistensa läheisiä kilpailijoita ja niiden tuotteet tai palvelut ovat asiakkaille tärkeitä korvaavia vaihtoehtoja. Saman jakeluketjun eri portailla tai toisilleen läheisillä markkinoilla toimivien osapuolten välinen yrityskauppa voi puolestaan johtaa markkinoiden haitalliseen sulkeutumiseen, mikäli yrityskauppa vaikeuttaa muiden yritysten mahdollisuuksia käyttää tärkeitä tuotantopanoksia tai pääsyä toiminnan kannalta merkityksellisiin jakelukanaviin. Haitalliset vaikutukset voivat ilmetä myös alueellisesti, esimerkiksi vain tietyissä maakunnissa.