Tillsynen över företagsförvärv inleder öppna höranden om företagsförvärvens konsekvenser

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) meddelar i fortsättningen på sin webbplats om möjligheten att uttala sig om konkurrenseffekterna av företagsförvärv som ska anmälas.

KKV:s uppgift är att undersöka företagsförvärv som överskrider de i lagen fastställda omsättningsgränserna för att utreda om företagsförvärvet väsentligt hindrar effektiv konkurrens i Finland. Det är viktigt att höra marknadsaktörer, såsom kunder till parterna i företagsförvärvet, konkurrenter och varuleverantörer, för att upptäcka och utreda skadliga konsekvenser.

Ett öppet hörande om konkurrenseffekterna inleds så snart som möjligt efter att KKV har tagit emot anmälan om företagsförvärv. Utlåtandena ska i regel lämnas in till verket inom fem arbetsdagar efter att hörandet inletts.

KKV meddelar att hörandet inleds på sin webbplats under rubriken Aktuellt inom tillsyn över företagsförvärv samt i sina sociala medier. Alla pågående höranden visas på KKV:s sida Anhängiggjorda anmälningar om företagsförvärv (på finska). I samband med varje företagsförvärv publiceras anmälarens syn på företagsförvärvets konsekvenser samt närmare anvisningar för deltagande i hörandet. Anmälningar om nya företagsförvärv kan också beställas till exempel per e-post som RRS-flöde.

KKV kan även i fortsättningen skicka begäran om utlåtande och utredning till marknadsaktörer per e-post eller med hjälp av enkätverktyg. Verket agerar på detta sätt i synnerhet i fall där parterna i företagsförvärvet har betydande överlappande affärsverksamhet eller innehar produktionsinsatser eller distributionskanaler som är viktiga för konkurrenterna.

Mer information 

Mikko Heinonen

Forskningschef

Ett företagsförvärv ska anmälas till KKV om den sammanlagda omsättningen som ackumulerats i Finland för parterna i företagsförvärvet överskrider 100 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 10 miljoner euro. Ett företagsförvärv som ska anmälas får inte fullföljas förrän KKV har godkänt företagsförvärvet.

Merparten av företagsförvärven godkänns som sådana senast inom 23 arbetsdagar efter att behandlingen har inletts. Företagsförvärv som kan ha skadliga konsekvenser för konkurrensen överförs till en fortsatt utredning som pågår i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan på ansökan av verket förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Ett företagsförvärv kan anses hindra en effektiv konkurrens till exempel om parterna står varandra nära och deras produkter eller tjänster är viktiga ersättande alternativ för kunderna. Ett företagsförvärv mellan parter som verkar på olika nivåer i samma distributionskedja eller på en marknad som står varandra nära kan i sin tur leda till en skadlig nedläggning av marknaden, om företagsförvärvet försvårar andra företags möjligheter att använda viktiga produktionsinsatser eller tillgång till distributionskanaler som är av betydelse för verksamheten. Skadliga konsekvenser kan också uppträda regionalt, till exempel endast i vissa landskap.