Digivihreä kaksoissiirtymä on osa kuluttajien arkea – pysyvätkö kaikki mukana?

Termi digivihreä kaksoissiirtymä yhdistää digitalisaation ja vihreän siirtymän tavoitteita ja toimenpiteitä.

Digivihreä kaksoissiirtymä kuulostaa terminä vaikealta, mutta ilmiö kytkeytyy kaikkien meidän arkeemme.

Digivihreä kaksoissiirtymä tarkoittaa samanaikaista digitaalista ja ekologista muutosta, jossa pyritään hyödyntämään digiteknologioita ympäristöystävällisten ja kestävien ratkaisujen edistämiseksi. Termi yhdistää digitalisaation ja vihreän siirtymän tavoitteita ja toimenpiteitä. Digitalisaatioon kuuluu esimerkiksi tekoäly, esineiden internet ja big data. Vihreään siirtymän tavoitteet liittyvät esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen.

Arkisessa kulutuksessa kaksoissiirtymä tarkoittaa esimerkiksi polttomoottoriauton vaihtamista sähköautoon, älykkäitä kotiautomaatiojärjestelmiä tai digitaalisia tuote- ja palvelutiedon vertailusivustoja.

Kuluttajille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden markkinat nojaavat vahvasti digivihreään tuotekehitykseen ja kaupankäyntiin. Kuluttajia ohjataan vahvasti digivihreisiin valintoihin. Kuluttajat voivat vain osin valita missä vaiheessa osallistuvat kaksoissiirtymään. Hieman enemmän valinnanvaraa kuluttajilla on siinä, mihin kaikkeen muutokseen he lähtevät mukaan.

Kuluttajilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua digivihreään kaksoissiirtymään. Miten varmistetaan, että kaikki kuluttajat ovat mukana? KKV:n katsaus kokoaa yhteen tietoa digivihreän kaksoissiirtymän kuluttajiin kohdistuvista siirtymähaitoista, ja siitä miten haitat kohdistuvat erilaisiin kuluttajiin. Katsauksessa pohditaan myös, miten näitä kaksoissiirtymän siirtymähaittoja voidaan vähentää.

Ihmiset tarvitsevat selkeää ja helposti saatavaa tietoa siitä, miten he voivat kuluttajina hyödyntää digitaalisia teknologioita, kuten älykkäitä kotiautomaatiojärjestelmiä, ympäristöystävällisemmän elämäntavan vahvistamiseksi. Selkeä tieto kasvattaa ymmärrystä muutoksen etenemisestä, auttaa sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja. Tieto auttaa kuluttajia myös uusien tuotteiden ja palvelujen käytön opettelemisessa.

Suuret muutokset tuovat aina mukanaan haasteita. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi siitä, että digivihreät tuotteet ja palvelut ovat usein perinteisiä vaihtoehtoja kalliimpia ja niiden saatavuudessa voi olla vaikeuksia. Kaksoissiirtymän aiheuttamat ongelmat kuluttajille voivat hidastaa uusien ympäristöystävällisempien kulutustapojen omaksumista.

Medialukutaito suojaa harhaanjohtavalta tiedolta

Kuluttajat, joilla on heikko medialukutaito, uskovat helpommin harhaanjohtavaa tietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja palveluista. Puutteellinen medialukutaito vaikeuttaa tarvittavan tiedon löytämistä ja tietoon perustuvien kulutusvalintojen tekemistä.

Heikon medialukutaidon omaavilla kuluttajilla ei ole myöskään riittävästi tietoa digitaalisen ympäristön tietosuojaan liittyvistä riskeistä. Medialukutaito on tärkeää, koska se auttaa ihmisiä navigoimaan monimutkaisessa mediaympäristössä, tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja suojelemaan itseään harhaanjohtavalta tiedolta.

Vaikka digitalisaatio on parantanut tiedon saatavuutta, se on samalla sulkenut osan kuluttajista tiedon ulkopuolelle. Kuluttajat, jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluja, eivät pysty hyödyntämään esimerkiksi digitaalisia tuote- ja palvelutiedon vertailusivustoja. Ihmisiä, jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita löytyy kaikenikäisistä.

Digitalisaation ulkopuolelle jääneiden kuluttajien tiedonsaannin huomioiminen ja medialukutaitoon satsaaminen auttaa kaikkia kuluttajia tekemään parempia ja kestävämpiä valintoja arjessaan.

Lainsäädännöllä voidaan edellyttää saavutettavuutta ja selkokielisyyttä

Lainsäädännöllä luodaan perusta sille, että kaikki kuluttajat pysyvät mukana digivihreässä kaksoissiirtymässä. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että tieto ympäristöystävällisistä ja digitaalisista ratkaisuista on kaikkien kuluttajien saatavilla riippumatta heidän taustastaan, taidoistaan tai rajoitteistaan (fyysiset, kognitiiviset, sensoriset).

Lainsäädännöllä huolehditaan selkokielisen tiedon saatavuudesta. Lainsäädännöllä voidaan edellyttää, että tietoa tarjotaan eri viestintäkanavien välityksellä ja käytetään monipuolisia viestintätapoja, kuten visuaalisia ja ääniavusteisia materiaaleja.

Digitaalisilla alustoilla ja sosiaalisessa mediassa kuluttajat voivat jakaa kokemuksiaan ja vinkkejään digivihreistä tuotteista ja palveluista. Kuluttajat voivat etsiä yhdessä keinoja selviytyä vaikeista tilanteista tai sopeutua uusiin olosuhteisiin. Yhteisöllinen oppiminen on tehokas tapa levittää tietoa ja kannustaa kestävään toimintaan.

Kuluttajat voivat yhdessä luoda kestävän tulevaisuuden ottamalla rohkeasti askeleen kohti kaksoissiirtymää!

Kirjoittaja


Helena Tuorila

Helena Tuorila

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana KKV:n vaikutusarviointiyksikössä.