Tilastoja uudistuneesta yrityskauppavalvonnasta

Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajat laskivat vuoden 2023 alussa. Tämän seurauksena aiempaa useammat yrityskaupat tulevat KKV:n arvioitaviksi. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten KKV:lle ilmoitettujen yrityskauppojen määrä kehittyi viime vuonna sekä miten onnistuimme tavoitteessamme lyhentää yksinkertaisten, I-vaiheessa hyväksyttävien yrityskauppojen käsittelyaikoja. 

Yrityskauppailmoitusten määrä vuonna 2023 jäi ennustetusta

Ennen lakimuutoksen voimaantuloa yrityskauppailmoitusten määrän odotettiin lähes kaksinkertaistuvan aiempaan verrattuna, ja vielä alkuvuodesta 2023 ilmoitusmäärän kehitys viittasi siihen, että ennuste pitäisi varsin hyvin paikkansa. Haastava taloudellinen tilanne ja sen myötä yrityskauppa-aktiivisuuden vähentyminen erityisesti kesän jälkeen vaikuttivat kuitenkin merkittävästi koko vuoden aikana ilmoitettujen yrityskauppojen määrään.  

Kuva 1: Ilmoitettujen yrityskauppojen lukumäärä kalenterivuoden aikana.

Kuvassa 1 tarkastellaan vuoden aikana ilmoitettujen yrityskauppojen kokonaismäärän kehitystä kuukausitasolla. Janojen pisteet ilmaisevat koko vuoden siihen mennessä ilmoitettujen yrityskauppojen lukumäärän kunkin kuukauden viimeisenä päivänä. Janojen päässä esitetään koko vuoden aikana ilmoitettujen yrityskauppojen yhteenlaskettu määrä. Vuosilta 2017–2022 esitetään kyseisten vuosien ilmoitusmäärien keskiarvo. Vuoden 2024 tilastossa on huomioitu maaliskuun loppuun mennessä ilmoitetut yrityskaupat.

Kuvasta havaitaan, että vuonna 2023 KKV:lle ilmoitettiin yhteensä 47 yrityskauppaa. Tämä on noin 30 prosenttia ennustettua vähemmän. Ilmoitusmäärä nousi kuitenkin merkittävästi verrattuna vuosiin 2017–2022, jolloin yrityskauppoja ilmoitettiin keskimäärin 33 vuodessa.

Vuoden 2024 ilmoitusmäärän ennustaminen on haastavaa, sillä ilmoitusmäärä riippuu ennen kaikkea yrityskauppa-aktiivisuudesta markkinoilla. Tähän puolestaan vaikuttavat taloudellisen tilanteen kehitys ja korkotaso.

Yksinkertaisten asioiden käsittelyajat lyhentyneet

Myös yrityskauppojen ilmoituskaava uudistui vuoden 2023 alussa.  Kaavauudistuksen yhtenä tavoitteena oli lyhentää käsittelyaikoja yksinkertaisissa I-vaiheen asioissa.

Kuva 2: Vireilläoloaikojen kesto I-vaiheessa hyväksytyissä yrityskaupoissa.

Kuvassa 2 tarkastellaan yrityskauppojen vireilläoloaikojen kehitystä vuodesta 2018 alkaen. Käsittelyajan mediaanin lisäksi kuvassa esitetään 25. ja 75. persentiilien kehitys mediaania ympäröivällä harmaalla alueella, joka kattaa puolet kaikista I-vaiheen kaupoista. I-vaiheen käsittelyajan lakisääteinen enimmäispituus 23 työpäivää on merkitty kuvaan katkoviivalla.

Kuvasta havaitaan, että vireilläoloajat ovat lyhentyneet vuodesta 2020 lähtien ja vuonna 2023 edelleen vuodesta 2022. Vuonna 2023 vireilläoloajan mediaani oli kahdeksan työpäivää. I-vaiheessa hyväksytyn yrityskaupan vireilläoloajasta valtaosan muodostaa yleensä markkinakuuleminen, jossa KKV antaa markkinatoimijoille mahdollisuuden esittää näkemyksiään yrityskaupasta ja sen kilpailuvaikutuksista. Markkinakuuleminen avataan tyypillisesti viideksi kokonaiseksi arkipäiväksi. Tämän vuoksi kaikista yksinkertaisimpienkaan asioiden käsittelyaikoja ei ole käytännössä enää mahdollista lyhentää nykyisestä.

Kuva 3: Ennakkoneuvottelujen kesto I-vaiheessa hyväksytyissä yrityskaupoissa.

Kuvassa 3 käsitellään ennakkoneuvotteluvaiheen kestoa I-vaiheessa hyväksytyissä yrityskaupoissa. Ennakkoneuvotteluksi on tilastoinnissa katsottu ensimmäisen ilmoitusluonnoksen ja asian vireilletulon väliin jäävä aika. Tiedot ennakkoneuvotteluvaiheen kestosta ovat saatavilla vuodesta 2020 alkaen.

Kuvasta havaitaan, että myös ennakkoneuvottelujen kesto on vuonna 2023 lyhentynyt vuoteen 2022 verrattuna. Ennakkoneuvottelujen keston mediaani oli vuonna 2023 kuusi työpäivää, joka on puolet lyhyempi kuin mediaani vuonna 2022.

Kuva 4: Käsittelyn kokonaiskesto I-vaiheessa hyväksytyissä yrityskaupoissa.

Yrityskaupan ilmoittajan kannalta merkityksellistä on KKV:n käsittelyn kokonaiskesto. Kuvassa 4 esitetään I-vaiheen yrityskauppojen käsittelyaikojen keston mediaani, jossa on huomioitu sekä ennakkoneuvotteluvaihe että vireilläoloaika. Kuvasta havaitaan, että käsittelyaikojen mediaani on pysynyt samalla tasolla vuosina 2020–2022 ja laskenut sen jälkeen merkittävästi.

Käsittelyaikojen lyhentymistä ovat uuden ilmoituskaavan lisäksi tukeneet uudet markkinakuulemiskäytänteet, jotka ovat tehostaneet käsittelyprosessia. Olemme vuoden 2023 aikana siirtyneet asteittain hyödyntämään verkkosivukuulemista, jossa tieto yrityskaupasta ja lausumismahdollisuudesta julkaistaan viraston verkkosivuilla perinteisen sähköpostilla lähetettävän lausuntopyynnön sijaan. Usein lausumismahdollisuudesta ilmoitetaan edelleen sähköpostitse osapuolten tärkeimmille kilpailijoille, asiakkaille ja tavarantoimittajille, mutta yhä suuremmassa osassa asioita kuuleminen järjestetään yksinomaan verkkosivukuulemisena.

Käsittelyä on tehostanut myös yrityskauppailmoituksen liitteenä toimitettava julkinen tiivistelmä. Lähes kaikissa vuonna 2023 I-vaiheessa hyväksytyissä yrityskaupoissa käytettiin ilmoittajan laatimaa tiivistelmää yrityskaupasta, eikä markkinakuulemisen valmistelu ole sen vuoksi vienyt yhtä paljon viraston resursseja kuin aiemmin.

II-vaiheeseen siirretyt asiat päättyneet aiempaa useammin järjestelyn perumiseen

Vuonna 2023 KKV siirsi toisen vaiheen käsittelyyn neljä yrityskauppaa. Asioista yksi päättyi yrityskaupan hyväksymiseen ehdollisena ja kolme siihen, että osapuolet vetäytyivät järjestelystä kesken II-vaiheen käsittelyn. Viimeisin ilmoitus järjestelyn perumisesta ajoittuu tammikuulle 2024.

Kuva 5: II-vaiheen yrityskaupat päättymistyypeittäin.

Kuvassa 5 tarkastellaan II-vaiheeseen siirrettyjä yrityskauppoja päättymistyypeittäin käsittelyn päättymisvuoden mukaan. Kuvasta havaitaan, että tämän ja viime vuoden aikana yrityskaupan peruuntuminen kesken KKV:n käsittelyn on ollut aiempaa yleisempää.

Peruuntumisten aiempaa suurempaan määrään ei ole tunnistettavissa mitään yksittäistä syytä. Kauppojen peruuntumisten syyt ovat arviomme mukaan liittyneet ensisijaisesti järjestelyjen luonteeseen. Sitoumusratkaisun löytäminen ei ole ollut mahdollista, koska kilpailuongelmat ovat koskeneet niin suurta osaa kaupan kohteesta, ettei divestointi ole ollut taloudellisesti järkevää, tai koska divestointi olisi ollut liiketoiminnan luonteen vuoksi haastavaa toteuttaa.  Kaupat on peruttu sen jälkeen, kun KKV on esittänyt osapuolille arvionsa yrityskaupan kilpailuvaikutuksista. Yhdessäkään asiassa ei jätetty sitoumusehdotusta.

Ensimmäinen seuraamusmaksuesitys ehtorikkomusta koskevassa asiassa

Vuonna 2023 KKV esitti ensimmäistä kertaa markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä yrityskaupan hyväksymiseksi asetetun ehdon rikkomisesta. Yrityskauppavalvonnan tehokkuuden ja uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että yrityskaupalle asetettuja ehtoja noudatetaan ja että virasto puuttuu ehtojen noudattamatta jättämiseen. Asia on vireillä markkinaoikeudessa.

Yhteenvetoa tilastoista

Tavoitteemme vuodelle 2023 oli tehostaa ongelmattomien I-vaiheessa hyväksyttävien asioiden käsittelyä. Tilastojen perusteella tässä on onnistuttu. Käsittelyn kesto on lyhentynyt sekä ennakkoneuvotteluvaiheesta että vireilläoloajasta. Kokonaiskäsittelyn 14 päivän mediaania voidaan pitää erittäin lyhyenä. Vuonna 2024 tavoitteenamme on pitää I-vaiheen asioiden käsittelyajat viime vuoden tasolla.

Kokemukset uudesta ilmoituskaavasta ja uusista käytänteistä ovat olleet positiivisia. Edellisten vuosien tapaan KKV ei vuonna 2023 antanut yhtään yrityskauppailmoituksen olennaista puutteellisuutta koskevaa ilmoitusta. Tämä viittaa osaltaan siihen, että myös yrityskauppojen ilmoittajat ovat omaksuneet uuden ilmoituskaavan ja sen tietovaatimukset hyvin.

Sanna Syrjälä toimii johtajana, Tiia Sotamaa erityisasiantuntijana ja Aapo Aaltio ekonomistina KKV:n yrityskauppavalvonnassa.

Sanna Syrjälä, Tiia Sotamaa ja Aapo Aaltio

Lisää artikkeleita samalta kirjoittajalta

Toi­mi­vam­mat mark­ki­nat ja tie­toi­sem­mat ku­lut­ta­jat

KKV-blogissa pohditaan markkinoiden toimivuutta kansantalouden ja kuluttajien näkökulmasta. Kirjoittajina ovat KKV:n asiantuntijat ja kuluttaja-asiamies. 

Kaikki artikkelit