Käytetyn auton virhe

Jos käytettynä ostamasi  auto ei vastaa myyjän antamia tietoja tai se rikkoutuu ikäänsä ja ajomääräänsä nähden ennenaikaisesti, autossa on virhe. Autoliike on vastuussa virheestä joko kuluttajansuojalain virhevastuun tai myöntämänsä takuun perusteella. Tehdastakuusta vastaavat myös auton maahantuoja tai valmistaja. 

Milloin käytetyssä autossa on virhe?

Kaikki käytetyn auton viat eivät ole virheitä. Ostamaasi käytettyyn autoon voi tulla maksettavaksesi jääviä vikoja melko pian oston jälkeen. Myyjän ei yleensä tarvitse osallistua auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvien vikojen korjauskustannuksiin.

Jos olet ostanut auton autoliikkeestä, voit kääntyä ongelmatilanteissa kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonta ei käsittele yksityishenkilöiden välisiä autokauppoja.

Käytetyn auton vika on virhe, jos

 • auton osa on rikkoutunut ennenaikaisesti sen oletettuun kestoikään nähden
 • auton vika johtuu ennen kauppaa tehdystä virheellisestä korjauksesta
 • auto on muuten huonommassa kunnossa kuin sinulla on auton iän, ajomäärän, hinnan sekä myyjän autosta antamien tietojen perusteella yleensä aihetta olettaa
 • autoon tulee takuunalainen vika

Hyvityksen määrää arvioitaessa voidaan ottaa huomioon auton iän, hinnan ja ajomäärän lisäksi vian laatu, korjausmahdollisuudet ja -kustannukset sekä korjauksen tarkoituksenmukaisuus kyseisen auton kohdalla. Myös takuu tai muut lisäturvat vaikuttavat auton ostajan saamiin korvauksiin.

Tilanteita, jolloin myyjä ei ole vastuussa käytetyn auton viasta:

 • Viasta on kerrottu ennen kaupantekoa. Jotta myyjä voi tähän vedota, on asiasta hyvä olla maininta esimerkiksi kauppasopimuksessa.
 • Vian syynä on tapaturma, auton vääränlainen käsittely tai huollon laiminlyönti.
 • Vika johtuu normaalista kulumisesta.
 • Autossa on virhe, jos se ei vastaa myyjän antamia tietoja. Myyjä vastaa virheestä, vaikka ei itse olisi tiennyt virheellisistä tiedoista. Myyjä vastaa esimerkiksi myynti-ilmoituksessa olleista virheellisistä tiedoista, ellei ole oikaissut niitä ennen kaupasta sopimista.

  Esimerkkejä tilanteista, jolloin saatat auton ostajana olla oikeutettu hyvitykseen virheellisten tietojen perusteella:

  • väärin ilmoitettu vuosimalli tai käyttöönottovuosi
  • liian alhaisiksi ilmoitetut ajokilometrit
  • ilmoitettuja varusteita puuttuu
  • auton käyttö- ja huolto-ohjeet puuttuvat
  • auton historiasta on annettu virheellisiä tietoja tai on jätetty antamatta tietoja, joilla olisi ollut vaikutusta ostopäätöksen tekemiseen
  • huoltotiedot ovat virheelliset / puutteelliset
  • auto on rekisteröity uudelleen kolaroinnin takia
  • autoa on käytetty esimerkiksi taksina tai vuokra-autona

  Myyjän pitää kertoa tiedossaan olevista auton ominaisuuksista ja käyttöön liittyvistä seikoista, joilla voi olla merkitystä ostajalle. Jos virheellisellä tiedolla ei ole vaikutusta auton arvoon tai käytettävyyteen, ei kyseessä ole hyvitykseen oikeuttava virhe.

  Virheellisten tietojen oikaisukeino voi olla esimerkiksi puuttuvan varusteen asentaminen autoon myyjän kustannuksella. Jos autoon asennetaan uusi osa, ostaja joutuu usein osallistumaan kustannuksiin, koska käytetyn auton katsotaan uuden osan myötä tulevan parempaan kuntoon verrattuna siihen, että varuste olisi ollut autossa jo alun perin.

  Jos ostaja ei halua osallistua kuluihin tai virhettä ei ole mahdollista oikaista korjaamalla, ostaja on oikeutettu virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi liian suureksi ilmoitettu ajomäärä tai puuttuva huoltokirja.

 • Autossa on virhe, jos siinä ilmenee auton ikään, hintaan ja ajomäärään nähden ennenaikaisesti vika tai vikoja. Monilla autonosilla on suuntaa antava odotettavissa oleva käyttöikä, jonka perusteella vian ennenaikaisuutta arvioidaan.

  Autossa on virhe myös, jos vika johtuu ennen kauppaa tehdystä virheellisestä korjauksesta.

  Viat, jotka johtuvat tapaturmasta, auton vääränlaisesta käsittelystä tai auton asianmukaisen huollon laiminlyönnistä eivät kuulu myyjän virhevastuuseen.

 • Jos autossa ilmenee lyhyehkössä ajassa paljon vikoja ja niistä aiheutuu huomattavat korjauskustannukset, voi autossa olla virhe, vaikka viat johtuisivat pääasiallisesti normaalista kulumisesta.

  Tällaisessa tilanteessa arvioidaan ovatko vikojen kokonaiskorjauskustannukset kohtuuttomat ostajan perusteltuihin odotuksiin nähden.

  Silloin kun on kyse vanhasta, paljon ajetusta ja edullisesta autosta, ostajan täytyy varautua siihen, että autossa voi ilmetä paljonkin vikoja. Vastaavasti uudehkolta, vähän ajetulta ja kalliilta autolta voi odottaa parempaa kuntoa.

Mitä teen, kun käytettynä ostamassani autossa ilmenee ongelmia?

Lopeta auton käyttäminen, mikäli vika vaikuttaa sellaiselta, että käytön jatkaminen voi pahentaa vikaa tai aiheuttaa lisävaurioita.  Selvitä tarvittaessa autotekniikan asiantuntijalta voiko autolla ajaa.  Saatat menettää oikeutesi hyvitykseen tai sitä voidaan pienentää, jos toimintasi on aiheuttanut lisävaurioita.

 • Autoliike vastaa sinulle käytetyn auton virheistä kuluttajansuojalain mukaisesti. Jos auton takuu on vielä voimassa, vastaa autoliike yhdessä maahantuojan ja valmistajan kanssa takuun piiriin kuuluvien virheiden oikaisemisesta takuuehtojen mukaisesti. Autoliike ei vastaa takuusta, jos se on irtisanoutunut siitä kaupan yhteydessä.

  Käytetyn auton kaupassa maahantuoja ja valmistaja eivät vastaa takuun ulkopuolelle jäävistä auton virheistä.

  Autoliikkeet tarjoavat käytetyille autoille myös erilaisia lisäturvia, joko kauppahintaan sisältyvinä tai erillisestä maksusta. Lisäturvien taustalla voi olla esimerkiksi vakuutussopimus.

  Lisäturvan perusteella maksettavan hyvityksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin se olisi kuluttajansuojalain perusteella. Jos lisäturvaan sisältyy ”takuu”-termi ei sen perusteella tehtävistä korjauksista saa periä maksuja sinulta.

  Jos ostit käytetyn auton yksityiseltä henkilöltä, ei kauppaan sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia ja sen virhesäännöksiä. Maahantuojan tai valmistajan myöntämä takuu koskee myös yksityishenkilöiltä käytettynä ostettuja autoja.

 • Jos autossa ilmenee vikaa takuuaikana, selvitä ensimmäiseksi kuuluuko vika takuun piiriin. Käytetyn auton takuu voi olla valmistajan tai maahantuojan antama tai myyjän erikseen myöntämä. Myyjä vastaa myös maahantuojan tai valmistajan takuusta, jos se ei ole ennen kaupan tekoa nimenomaisesti irtisanoutunut siitä.

  Takuun piiriin kuuluvien vikojen selvittäminen ja korjaukset on tehtävä maksutta. Takuunantajalla on oikeus valita korjauspaikka.

  Takuunantajan ei tarvitse korjata vikaa, jos takuunantaja pystyy esittämään vian johtuvan todennäköisesti ostajan puolella olevasta syystä, kuten esimerkiksi auton

  • vääränlaisesta käyttämisestä
  • ulkoisesta vauriosta tai tapaturmasta
  • valmistajan huolto-ohjeiden laiminlyönnistä ja laiminlyönti on vaikuttanut vian syntyyn.

  Esimerkiksi selvästi myöhästynyt moottoriöljyn vaihto, voi olla riittävä peruste hylätä moottorivauriota koskeva takuuanomus, jos vian voidaan katsoa aiheutuneen voitelun puutteesta. On yleisesti tiedossa, että öljyn voiteluominaisuudet heikkenevät nopeasti vaihtovälin ylittymisen jälkeen.
  Ostajalla voi olla oikeus osittaiseen korvaukseen, jos autossa on esimerkiksi valmistusvirhe, mutta huollon laiminlyönti tai muu ostajan toimenpide on pahentanut vikaa.

  Voit joutua korvaamaan vian selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos olet itse aiheuttanut vian ja sinun olisi pitänyt olla tästä selvillä.

 • Jos käytettynä ostamassasi autossa ilmenee vika tai muu ongelma, jonka arvelet kuuluvan myyjän virhevastuun piiriin, ota ensimmäiseksi yhteyttä myyjäliikkeeseen.

  Tutustu reklamointiohjeeseen

  Myyjäliikkeen vastuuaikaa käytetyn auton virheestä ei ole ajallisesti rajattu, vaan se kestää auton tai rikkoutuneen osan oletettavissa olevan kestoiän. Esimerkiksi moottori- ja vaihteistoviat saattavat kuulua myyjän virhevastuun piiriin vielä pitkän ajan kuluttua auton ostosta. Tällaisen vian ilmetessä, on ennen auton korjauttamista varminta olla yhteydessä aina ensiksi auton myyneeseen liikkeeseen.

Käytetyn auton virheen ensisijainen hyvityskeino on korjaaminen

Myyjällä on oikeus todeta virhe ja korjata vika. Korjaus pitää tehdä kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Jos myyjä ottaa auton tutkittavakseen, eikä autossa todeta virhettä, voi myyjä periä sinulta kohtuullisen maksun vian etsinnästä, mikäli asiasta on kerrottu etukäteen.

Jos autossa todetaan virhe, kuuluvat vianetsintäkulut kokonaisuudessaan myyjän kustannettaviksi.

Mikäli myyjä tässä vaiheessa kiistää vastuunsa eikä suostu vikaa selvittämään, vastuu virheen osoittamisesta on sinulla. Jotta asia etenee, joudut hankkimaan vikadiagnoosin ja korjauskustannusarvion. Jos autossa on virhe, voit vaatia myyjää korvaamaan vianetsintäkulut jälkikäteen.

Vian selvittyä kannattaa olla uudelleen yhteydessä myyjään, tällöin voit vielä yrittää neuvotella virheen korjaamisesta tai muusta hyvityksestä.

Silloin kun auto korjataan uusilla varaosilla, auton katsotaan useimmiten tulevan niiden takia parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot. Auton kunnon paranemisen perusteella sinun voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin. Korjauskustannusten jakautumista arvioidaan esimerkiksi vaihdetun osan käyttöikäodotuksen perusteella.

Jos korjauksesta ei tule tasonparannusta, tulisi myyjän vastata kokonaan korjauskuluista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos korjaus on mahdollista tehdä ehjällä, käytetyllä varaosalla.

Käytetyn auton kaupan purkaminen

Kaupan purku voi tulla kyseeseen, jos virhettä ei saada korjattua tai esimerkiksi sama vika uusiutuu monta kertaa ja virheellä on vähäistä suurempi merkitys auton käytölle.

Voit olla oikeutettu kaupan purkuun myös, jos auton korjauskustannukset ovat kohtuuttomat kannaltasi. Tällaisia tilanteita voivat aiheuttaa viat, joiden korjaaminen ei ole enää taloudellisesti tarkoituksenmukaista tai tilanteet, joissa sinun edellytetään osallistuvan huomattavalla summalla korjauskustannuksiin. Kaupan purku ei yleensä onnistu enää sen jälkeen, kun vika on korjattu.

Kun kauppa puretaan, auto palautetaan myyjäliikkeeseen. Sinulle palautetaan auton kauppahinta tuottokorkoineen vähennettynä käyttöhyödyllä, joka lasketaan yleensä ajamiesi kilometrien perusteella. Tavallisesti käyttöhyödyksi arvioidaan noin 0,10 – 0,30 €/km riippuen ajoneuvon hinnasta.

Jos kauppa puretaan takuuaikana, ei käyttöhyötykorvausta voi kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan vähentää.

Jos autoon on omistusaikanasi asennettu uusia osia, myyjän pitää kaupan purun yhteydessä korvata myös ne, koska ne jäävät myyjän hyödyksi.

Vahingonkorvaus käytetyn auton virheestä

Jos auton virheestä on aiheutunut sinulle vahinkoa, voit vaatia korvausta myyjältä.

Mielipaha ja virheestä aiheutunut vaiva eivät ole korvattavaa vahinkoa. Voit saada korvausta esimerkiksi virheen aiheuttamista matka-, posti- ja puhelinkuluista ja tarpeellisista virheen selvittelykuluista. Tällaisia kuluja voivat olla muun muassa vianetsinnästä tai vian syyn selvittämisestä aiheutuneet kustannukset.

Jos perustellusti tarvitset autoa virheen korjauksen aikana, selvitä ensin myyjältä saatko veloituksetta sijaisauton. Mikäli myyjä ei anna sijaisautoa, voit vaatia tarpeellisista vuokra-auton kustannuksista korvausta myyjältä.

Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. Molempien osapuolien on toimittava siten että vahingoista aiheutuvat kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Reklamaatio ja erimielisyyksien ratkaisu  

 • Jos sinulla on autoa koskeva ongelma, ota aina ensin myyjään. Tehdastakuusta vastaavat myös auton maahantuoja tai valmistaja.  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat myyjälle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos myyjä ei reagoi toivomallasi tavalla, tee myyjälle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele vaatimuksesi ja esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi valokuvat, asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet (vikadiagnoosit tms.) voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaatioapuri – reklamaation tekeminen yritykselle

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

  Asian arvioimisessa tarvittavat tekniset selvitykset sinun pitää hankkia itse. Joskus vikadiagnoosin lisäksi tarvitaan lisäselvitystä esimerkiksi vian aiheutumissyystä, huollon laiminlyönnin tai käyttövirheen vaikutuksesta vikaan.

  Huom! Kuluttajaneuvonta tai kuluttajariitalautakunta eivät käsittele autokauppariitoja, silloin kun auto on ostettu yksityishenkilöltä.

   Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

 • Jos sovintoa ei synny, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta antaa asiaan maksutta ratkaisusuosituksen. Ratkaisusuositus ei ole samalla tavalla osapuolia velvoittava kuin tuomioistuimen antama tuomio.

  Voit viedä erimielisyyden myös tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuinkäsittelyyn liittyy kuluriski. Häviävä osapuoli joutuu yleensä korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain. Tuomioistuinkäsittely on mahdollinen joko suoraan tai kuluttajariitalautakuntakäsittelyn jälkeen, mikäli myyjä ei noudata lautakunnan ratkaisusuositusta.